Aula PT

Aula de suport a la integració

Què es l'aula d'integració ?

El nostre centre està dotat amb una Aula de Suport a la Integració per atendre l'alumnat amb “necessitats específiques de suport educatiu” (NEAE), que funciona des d'una perspectiva inclusiva, per afavorir sempre el desenvolupament integral de l'alumnat atés.

Es realitza un treball individualitzat i molt específic atenent i responent a la diversitat de l´alumnat que assisteix, i adaptant-nos a les diferències i als ritmes d´aprenentatge d’aquests.

Pretén motivar i il·lusionar l´alumnat amb NEE per a què puga aconseguir els objectius curriculars del nivell en què es troben.

Aquesta aula està atesa per una professora especialitzada en Pedagogia Terapèutica (PT), que treballa en coordinació amb la resta de professionals del Centre.

Quin alumnat assisteix a l´Aula de Suport?

Alumnes amb “necessitats específiques de suport educatiu” (NEAE):

- Alumnat amb necessitats educatives especials (NEE) derivades de discapacitats o trastorns greus de conducta.

- Alumnat amb altes capacitats intel·lectuals.

- Alumnat d´incorporació tardana al Sistema Educatiu Espanyol.

- Alumnat amb dificultats específiques d'aprenentatge.

- Alumnat amb condicions personals o d'història escolar complexa.

- Alumnat amb necessitats de compensació per desigualtats socials.

Aquestes NEAE poden ser transitòries o permanents i són avaluades i diagnosticades pel Departament d´Orientació.

Què fem?

Elaboració, desenvolupament, seguiment i avaluació de les adaptacions curriculars significatives (ACIS) de les àrees instrumentals.

Elaboració, desenvolupament, seguiment i avaluació de les adaptacions d'accés al currículum (AAC)

Atenció a les dificultats específiques d'aprenentatge.

Elaboració i desenvolupament de programes específics:

- Programa per a la millora de la Comprensió Lectora

- Programa per a la Reeducació de la Disgrafia

Assessorament a professors, pares i alumnes.