Religió

Religió - Criteris Avaluació i Puntuació

CRITERIS D’AVALUACIÓ – RELIGIÓ CATÒLICA

1r d’E.S.O.

Bloc 1. El sentit religiós de l’ésser humà

 • Reconèixer i valorar que la realitat es do de Déu.

 • Identificar l’origen diví de la realitat.

 • Contrastar l’origen de la creació en els diferents relats religiosos al voltant de la creació.

 • Diferenciar l’explicació teològica i científica de la creació.

Bloc 2. La revelació: Déu intervé en la història

 • Conèixer, contrastar y apreciar els principals esdeveniments de la història de Israel.

 • Senyalar i identificar els diferents modus de comunicació que Déu ha usat en les distintes etapes de la història d’Israel.

 • Distingir i comparar el procediment amb el que Déu se manifesta en les distintes etapes de la història d’Israel.

Bloc 3. Jesucrist, compliment de la Historia de la Salvació

 • Distingir en Jesús els trets de la seua naturalesa divina y humana.

 • Identificar la naturalesa i finalitat dels evangelis.

 • Conèixer y comprendre el procés de formació dels evangelis.

Bloc 4. Permanència de Jesucrist en la història: l’Església

 • Comprendre la presència de Jesucrist hui en l’Església.

 • Reconèixer que la acció de l’Esperit Sant dona vida a l’Església.

2n d’E.S.O.

1. Detectar els principals elements que constitueixen el fenomen religiós i la seua expressió concreta en el cristianisme.

2. Conèixer i interpretar els diferents elements que conformen el fenomen religiós en la seua estructura i la seua expressió històrica, com a base de comprensió de les diferents religions.

3. Descriure el sentit de la vida que ofereix l’experiència religiosa en les grans religions.

4. Raonar les respostes que les grans religions donen a les preguntes de l’ésser humà sobre la concepció de l’home i el seu destí últim.

5. Raonar les respostes que el judaisme dóna a les preguntes de l’ésser humà sobre la concepció de l’home i el seu destí últim.

6. Saber utilitzar el missatge d’alguns textos i esdeveniments bíblics per a comprovar les manifestacions de Déu, i raonar que, segons el cristianisme, Jesucrist és vertader Déu i vertader home.

7. Situar cronològicament les fites més importants de la revelació de Déu que van preparant l’encarnació del Fill, i assenyalar les fonts històriques sobre la vida i l’obra de Jesucrist.

8. Especificar signes concrets de la presència i l’acció de Déu en la vida de l’Església.

9. Analitzar les exigències i els compromisos dels cristians en la seua relació amb Déu, amb si mateix i amb els altres, i relacionar-los amb altres opcions presents en la societat i en les grans religions.

10. Raonar la responsabilitat personal que comporta el pecat com a dany contra si mateix, contra el proïsme i com a separació de Déu.

11. Saber raonar el sentit de la salvació del pecat i de la mort que Jesucrist atorga al creient.

12. Explicar les raons per les quals el cristià estima i celebra l’amor de Déu com a arrel de la seua filiació.

13. Saber interpretar la mort i la resurrecció de Jesucrist com a font d’amor, perdó, esperança i nou naixement per als fills de Déu.

14. Raonar el fonament de l’Església comunió, els seus signes i les conseqüències en la vida del creient per l’acció de l’Esperit.

15. Raonar com els carismes i els ministeris desenvolupen la missió de l’Església.

16. Saber establir relacions entre la vida humana i els sagraments.

17. Assenyalar en la litúrgia la relació de Déu amb els seus fills i la resposta d’aquests.

18. Il·lustrar amb exemples les accions socials que l’Església porta a terme mitjançant les seues institucions.

19. Reconèixer el missatge del regne i les benaurances com a projecte de vida del cristià que s’identifica amb Jesucrist, i saber aplicar a l’Església les paràboles del regne.

20. Explicar el sentit de la fe cristiana com a identificació amb Jesucrist i la seua realització plena en la vida eterna.

21. Explicar per què, segons la fe cristiana, el regne de Déu aconseguirà la plenitud en un món nou, recreat per Déu.

22. Localitzar alguns textos bíblics sobre el judici i el destí final, i saber relacionar la festa de l’Assumpció de la Mare de Déu amb l’esperança de vida eterna.

3r d’E.S.O.

Bloc 1. El sentit religiós de l’esser humà

 • Reconèixer el desig de plenitud que té la persona.

 • Comparar raonadament distintes respostes front a la finitud de l’esser humà.

Bloc 2. La revelació: Déu intervé en la història

 • Descobrir que el pecat radica en el rebuig a la intervenció de Déu en la pròpia vida.

 • Distingir la veritat revelada de l’embolcall literari en el relato del Gènesis.

Bloc 3. Jesucrist, compliment de la Història de la Salvació

 • Reconèixer i apreciar que la trobada amb Crist canvia la forma de comprendre el món, la història, la realitat, les persones, etc.

 • Comprendre que la pertinència a Crist suposa una nova forma de comportar-se en la vida.

Bloc 4. Permanència de Jesucrist en la història: l’Església

 • Tomar consciencia del vinculo indissoluble entre la trobada amb Crist i la pertinència a l’Església.

 • Valorar críticament la experiència de plenitud que promet Crist.

 • Identificar en la cultura la riquesa i la bellesa que genera la fe.

4t d’E.S.O.

1. Descriure els elements de la vida de Pau on es mostra la universalitat de l’Església.

2. Descriure els trets essencials de la fe de les comunitats cristianes en els tres primers segles.

3. Raonar el servei dels concilis a la transmissió de la fe. Les heretgies.

4. Localitzar les aportacions dels grans sants i doctors de l’Església en la construcció d’Europa i la seua evangelització: Apòstols, Pares Apostòlics, Pares de l’Església i Apologetes.

5. Reconèixer i valorar les fites més importants de la fe cristiana en la història de l’Església, en les grans obres de la cultura.

6. Raonar el fonament de l’Església comunió, els seus signes i les conseqüències en la vida del creient per l’acció de l’Esperit.

7. Apreciar que la santedat de l’Església és eficaç, malgrat el pecat dels seus fills.

8. Situar en el seu context històric alguns fets de l’Església com a servei a la fe: la controvèrsia de les investidures, la unitat religiosa.

9. Conèixer l’aportació dels grans pares del monacat: sant Basili el Gran i santa Macrina la Jove, sant Benet i santa Escolàstica, sant Bru, sant Pacomi.

10. Explicar per què el cristianisme va ser un factor d’unitat després de les invasions bàrbares.

11. Conèixer què va significar l’expansió de l’islam i com va estar la religió cristiana en l’Espanya musulmana.

12. Conèixer com l’Església, al llarg de la història, s’ha fet pobra amb els més pobres.

13. Apreciar la centralitat del regne de Déu manifestat en la importància dels pobres.

14. Conèixer els fets més importants de la vida de sant Francesc i de santa Clara d’Assís i la seua importància dins de l’Església. Sant Domènec de Guzmán i els Predicadors.

15. Saber què va originar i en què va consistir la reforma dels monestirs i l’aparició dels ordes mendicants.

16. Situar en el seu context històric alguns fets de l’Església com a servei a la fe, com ara el camí de Sant Jaume.

17. Conèixer el significat i la importància dels cismes d’Orient i d’Occident per al cristianisme.

18. Descriure el servei que santa Teresa i els místics han aportat a la cultura de l’època de la reforma.

19. Situar en el seu context històric alguns fets de l’Església com a servei a la fe: l’evangelització americana i la reforma protestant i catòlica.

20. Conèixer l’origen, les conseqüències i els continguts de la reforma luterana i de la reforma tridentina.

21. Raonar el sentit de les reformes de l’Església com a renovació en les seues arrels evangèliques.

22. Conèixer el debat, les raons i les conseqüències de la distància entre la religió i la ciència.

23. Conèixer el significat i la importància del procés il·lustrat en l’Església i de la qüestió obrera per al sorgiment de la doctrina social de l’Església.

24. Situar en el context històric l’esdeveniment del Concili Vaticà II com a servei a la fe. Aportacions del Vaticà II en la relació amb el món i la seua evangelització.

25. Comprendre els eixos fonamentals del Concili i de la renovació que comença durant la segona meitat del segle xx. Aportacions conciliars per als cristians en la seua relació amb Déu i amb els altres.

26. Raonar els principals ensenyaments conciliars sobre l’Església catòlica i la seua relació amb la persona i amb el món.

27. Descriure el servei que els models de vida cristians han aportat a la cultura de cada època.

28. Especificar signes concrets de la presència i l’acció de Déu en la vida de l’Església com el moviment ecumènic i el diàleg interreligiós.

29. Raonar els principis i els valors que fonamenten l’opció ecumènica i interreligiosa.

30. Descriure els trets essencials de la fe de les comunitats cristianes i la seua expressió en l’art.

CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La nota final de cada avaluació és el producte de tres components molt importants en el nostre aprenentatge:

MATERIAL DE LA ASSIGNATURA

Tots els dies:

· Llibre de text.

· Quadern amb fulls independents i solts, amb una línia pautada.

· 2 fundes de plàstic per als fulls.

· Bolígrafs: Blau, negre i roig.

· Llapis amb maquineta de fer punta i goma.

Eventualment:

· Tisores y pegament

· Fotografies retallades de periòdics, revistes…

· Pintures de color

· Bíblia

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DEL QUADERN

El quadern se lliura solament el dia de l’examen de cada unitat. Al final de cada avaluació fixarem una data per tal de presentar els que no estaven bé (penalització d’1 punt en la nota). Ha d’estar:

Þ Complet: hem de fer totes les tasques i sense abreviatures, copiant sencers els enunciats dels exercicis. Recordeu que el nostre quadern no és un telèfon mòbil, així que no es permet, escriure en llenguatge “sms”.

Þ Net: evitarem com més millor embrutar els fulls amb esborradures, ratlles, taques de pegament, corrector (tippex), fulls trencats, doblats... i també sense errades ortogràfiques, amb les regles fonamentals per a escriure: marges, cada unitat separada de la resta, etc.

Þ Ordenat: hem de seguir un ordre lògic i tan sols apareixerà el treball de la nostra assignatura...

Per aconseguir tot això, cal observar unes regles mínimes:

o Portada: al primer full, amb el títol RELIGIÓ CATÒLICA gran, amb lletres boniques i colorejades i decorat amb algú dibuix que puga il·lustrar el tema. En la part de baix, a la dreta, escriurem ben clara la nostra identificació: Nom i cognoms; curs; classe; nombre de llista.

o Unitats didàctiques: cadascuna tindrà els mateixos apartats bàsics:

§ Bloc de fotos: la primera pàgina amb el títol del tema i fotografies retallades de revistes, diaris, periòdics, fullets de propaganda... (mai de l’ordinador ni d’internet). Amb tot això farem un mural per tal d’il·lustrar el tema.

§ El mur: en el mateix full per la part de darrere, decorarem amb dibuixos, frases, trossos de cançons, de llibres, de poemes, refranys... que tinguen relació amb el tema.

§ Vocabulari: on hem de copiar les definicions de totes les paraules que siguen noves per a nosaltres durant l’explicació del tema en classe o al llibre.

§ Resum: còpia del resum del tema, deixant clara l’estructura dels apartats.

§ Exercicis: Activitats i exercicis.

§ Sempre amb els enunciats copiats en color negre i les respostes en blau. Les correccions aniran en roig.