Física i Química

Física i Química - Criteris Avaluació i Puntuació

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

La matèria s'avaluarà a partir de proves escrites, treballs individual i en equip, la revisió de la llibreta de classe i la valoració de l'actitud de l'alumne en les classes de la matèria.

  • Proves i qüestionaris orals i escrits 60%

  • Treballs d’investigació i cooperatiu 20%

  • Treball indiv: llibreta i deures 10%

  • Actitud: respecte, interès, material 10%

CRITERIS D'AVALUACIÓ

SECUNDÀRIA

FÍSICA-QUÍMICA 1r ESO

FÍSICA-QUÍMICA 3r ESO

FÍSICA-QUÍMICA 4t ESO