Ed. Física

Ed. Física - Criteris Avaluació i Puntuació

Criteris d’avaluació.

1. Participar de forma activa en la realització d'activitats fisicoesportives, respectant les regles i normes establides i responsabilitzant-se de l'adequada utilització dels materials i instal·lacions.

Amb este criteri es pretén comprovar si els alumnes i les alumnes participen activament, de forma constructiva i responsable, en les activitats que se'ls presenten.

2. Mostrar una actitud de tolerància i esportivitat, tant quan s'adopta el paper de participant com el d'espectador.

Amb este criteri es pretén comprovar si els estudiants mostren una actitud de respecte i de tolerància cap als altres, cap a les seues aptituds i intervencions, i d'acceptació de les normes que regeixen el desenrotllament de les activitats fisicoesportives en les quals intervenen, com a participants i com a espectadors.

3. Practicar esports col·lectius, d'oci i recreació, aplicant les regles, la tècnica, i elaborar estratègies d'atac i defensa.

Amb estos criteris es pretén comprovar si les alumnes i els alumnes han adquirit la capacitat de discriminar els estímuls rellevants d'una activitat fisicoesportiva i, en funció d'estos estímuls, adequar la seua actuació a la finalitat de l'activitat, i si són capaços d'aconseguir un grau d'execució acceptable que els permeta desenrotllar-se en situacions reals de participació, ja siga en activitats esportives institucionalitzades, jocs esportius i recreatius o en altres activitats físiques.

L'aplicació d'estos criteris suposa atendre els aspectes d'execució tècnica, de pensament i de comportament tàctic individual i col·lectiu, l'estratègia de joc, la coordinació d'accions pròpies amb la dels companys i les companyes, i la cooperació en el joc col·lectiu.

4. Manifestar, individualment i col·lectivament, estats d'ànim i idees, a través de l'expressió gestual.

Amb este criteri es pretén comprovar si els jóvens són capaços d'expressar-se gestualment i de forma desinhibida, tant individualment com col·lectivament.

Instruments d’avaluació.

El seguiment de l’evolució de l’alumne es realitza mitjançant l’observació continua dels següents aspectes:

- Actitud : Participació, Col·laboració, relació amb companys.

- Progressió tècnica: millora tècnica al llarg de l’avaluació.

- Presentació de treballs

Tipus d’avaluació.

Avaluació Contínua

Criteris de qualificació.

Actitud i progressió tècnica 60%

Treball i contingut teòric 40%