Ed. Ciutadania

Ed. Ciutadania - Criteris Avaluació i Puntuació

CRITERIS de PUNTUACIÓ

+ Continguts conceptuals i procedimentals (treball en classe, treball a casa, redacció i confecció de la llibreta de cada tema i elaboració de les reflexions pertinents sobre cada tema).....80 %

+ Continguts actitudinals (actitud en classe de l’alumne i actitud cara a l’assignatura).......20 %

CRITERIS d’AVALUACIÓ

1. Conéixer la importància de la ciutadania i les implicacions que té per a la vida en societat; buscar i utilitzar de forma crítica les fonts d'informació; escoltar, aprofundir i comprendre els diferents punts de vista en una argumentació; expressar amb claredat els arguments de forma raonada; conéixer el procés de preparació d'un debat; conéixer la importància de la Declaració Universal dels Drets Humans; i conéixer diferents iniciatives de voluntariat i cooperació, i el seu paper en la vida social.

2. Valorar la participació de l'alumnat tant en les activitats de classe com en el centre; utilitzar diferents fonts d'informació tant escrites com en suport audiovisual o informàtic; considerar diferents alternatives en els debats o dilemes que es plantegen; i argumentar degudament les opinions sintetitzant la informació obtinguda.

3. Identificar l'amor i el respecte com a base de les relacions humanes; relatar l'evolució de la família al llarg de la història; considerar diferents alternatives en els debats o dilemes que es plantegen; i saber posar-se en el lloc d'un altre per a expressar sentiments i emocions.

4. Conéixer els elements que confereixen la diversitat dels individus; descobrir en altres cultures elements d'enriquiment personal i social; i conéixer les cultures juvenils i identificar les seues filosofies i metes.

5. Comprendre els canvis socials protagonitzats per les dones al llarg de la història; rebutjar els estereotips sobre les dones; identificar la discriminació que pateix actualment la dona en diferents sectors; i rebutjar i descartar qualsevol tipus de violència cap a les dones.

6. Nomenar els beneficis de les societats democràtiques; i conéixer la importància de la participació activa en els processos de decisió.

7. Conéixer i aplicar la “regla de les tres erres” en un cas pràctic; analitzar críticament anuncis publicitaris obtinguts des de diferents fonts d'informació; conéixer el significat de “desenvolupament sostenible” i valorar accions que ho impulsen; i comprendre la necessitat reciclar els residus i conéixer com ha de fer-ho.

8. Conéixer la importància de les lleis i de les normes de convivència ciutadana; valorar l'ús del casc quan es viatja en ciclomotor; i mostrar actituds cíviques relatives a la seguretat viària i Protecció Civil.

9. Identificar els problemes de la distribució de la riquesa; desenvolupar actituds solidàries cap als quals tenen menys per mitjà d'una actitud de consum responsable; comprendre la finalitat dels objectius de la Declaració del Mil·lenni; entendre els articles de la Convenció dels Drets del Xiquet i els mecanismes per a defendre la infància.

10. Reconéixer l'existència de conflictes i el paper que exerceixen en els mateixos les organitzacions internacionals i les forces de pacificació.

11. Valorar la cultura de la pau i identificar els seus trets; participar en activitats que fomenten la pau i la no-violència.