C. Socials

C. Socials - Criteris Avaluació i Puntuació

Criteris d’avaluació de 1er

Conéixer el planeta Terra: forma, dimensions i condicions essencials que fan possible la vida.

Localitzar llocs o espais en un mapa utilitzant dades de coordenades geogràfiques i obtindre informació sobre l'espai representat a partir de la llegenda i la simbologia.

Localitzar en un mapa els elements bàsics que configuren el medi físic de la Comunitat Valenciana, d'Espanya, d'Europa i del planeta (oceans i mars, continents, unitats de relleu, zones climàtiques i rius) i caracteritzar els trets que predominen en un espai concret.

Comparar els trets físics que configuren els grans mitjans naturals del planeta, amb especial referència a Europa, Espanya i la Comunitat Valenciana, localitzant-los en l'espai i relacionant-los amb les possibilitats que oferixen als grups humans.

Identificar alguns casos en què l'acció humana provoca impactes sobre el medi natural reconeixent, a escala mundial, a Europa, a Espanya i en la Comunitat Valenciana, problemes rellevants relacionats amb el medi ambient, explicar les seues causes i efectes, i aportar propostes d'actuacions que poden contribuir a la seua millora.

Utilitzar les unitats cronològiques i les nocions d'evolució i canvi, aplicar-les a fets i processos referits a la prehistòria i història antiga del món i de la Península Ibèrica, amb especial referència a l'àmbit de l'actual Comunitat Valenciana.

Comprendre el procés d'hominització i l'evolució cultural de la humanitat fins a l'aparició de l'escriptura. Conéixer i destacar el significat de l'art rupestre llevantí.

Explicar els canvis que va suposar la Revolució Neolítica en l'evolució de la humanitat i valorar la seua importància i les seues conseqüències en comparar-los amb els elements que van conformar les societats anteriors.

Conéixer els trets que caracteritzen les primeres civilitzacions històriques, i destacar la seua importància cultural i artística.

Analitzar els aspectes originals de la civilització grega, així com les seues aportacions a la civilització

occidental.

Caracteritzar els trets de la civilització romana. Distingir i situar en el temps i en l'espai les cultures que es van desenrotllar a la Península Ibèrica durant l'Antiguitat i valorar la transcendència de la romanització i les pervivències del seu llegat a Espanya, amb especial referència a l'àmbit de l'actual Comunitat Valenciana.

Analitzar l'art clàssic i aplicar este coneixement a l'anàlisi d'algunes obres i autores o autors representatius.

Identificar els aspectes bàsics dels principals pobles, societats i cultures que es van desenrotllar en l'àmbit de l'actual Comunitat Valenciana durant la Prehistòria, les colonitzacions mediterrànies i el període clàssic grecoromà.

Adquirir una comprensió bàsica del període visigot com a pont entre la Hispània romana i l'Edat Mitjana.

Obtindre i usar informacions rellevants sobre els temes estudiats. Relacionar les informacions, valorar-les i combinar-les per a explicar fets històrics i espacials. Consultar les diverses fonts disponibles i utilitzar les noves tecnologies de la informació.

Conéixer les principals manifestacions artístiques i culturals per a valorar el seu significat com a patrimoni històric, especialment les que es referixen a l'àmbit de l'actual Comunitat Valenciana.

Elaborar, individualment o en grup, treballs i exposicions orals sobre temes de la matèria, utilitzant el vocabulari pertinent i la correcció formal adequada.

Utilitzar, interpretar i elaborar distints tipus de mapes, croquis, gràfics i taules estadístiques, i servir-se’n com a font d'informació i mitjans d'anàlisi i síntesi.

Criteris d’avaluació de 4t

1.- Analitzar les transformacions del segle XVIII, especialment les del reformisme borbònic a Espanya i Amèrica, amb referència explícita al final del foralisme valencià.

2.- Distingir els canvis polítics que condueixen a la crisi de l’Antic Règim i a les revolucions liberals, així com la seua repercussió a Espanya.

3.- Comprendre els trets fonamentals de les revolucions liberals burgeses i assenyalar, mitjançant exemples representatius, els grans processos de transformació que va experimentar el món occidental en el segle XIX.

4.- Identificar i caracteritzar les distintes etapes de l’evolució política i econòmica d’Espanya durant el segle XIX, amb especial referència a l’expansió econòmica valenciana de finals del segle XIX.

5.- Comprendre les transformacions socioeconòmiques de la revolució Industrial, així com els esdeveniments més rellevants que expliquen el protagonisme d’Europa durant l’època de l’imperialisme, les seues conseqüències i el seu declivi.

6.- Analitzar el procés de consolidació de l’Estat liberal i del sistema capitalista en el món, relacionar-ho amb l’expansió colonial i identificar les seues peculiaritats a Espanya.

7.- Assenyalar les connexions entre els principals esdeveniments mundials i conflictes de la primera meitat del segle XX.

8.- Identificar i caracteritzar les distintes etapes de l’evolució política i econòmica d’Espanya durant el segle XX, els avanços i retrocessos fons aconseguir la modernització econòmica, la consolidació del sistema democràtic i la pertinença a la Unió Europea.

9.- Caracteritzar i situar cronològicament i geogràfica les grans transformacions i conflictes mundials que han tingut lloc en la segona meitat del segle XX i aplicar aquest coneixement a la comprensió d’alguns dels problemes internacionals més destacats de l’actualitat.

10.- Conèixer les característiques essencials dels principals estils artístics des del segle XVIII al XX, amb particular atenció a Espanya. Conèixer les principals característiques de l’art barroc valencià, la il·lustració valenciana, el modernisme valencià i la pintura expressionista, així com les principals manifestacions culturals en la Comunitat Valenciana en el segle XX.

11.- Identificar les causes i conseqüències de fets i processos històrics significatius, establir connexions entre elles i reconèixer la causalitat múltiple que comporten els fets socials.

12.- Valorar el patrimoni documental d’Espanya, amb especial referència a la Comunitat Valenciana. Localitzar els principals arxius i destacar la seua projecció en la vida cultural espanyola i internacional.

13.- Realitzar, individualment o en grup, treballs i exposicions orals sobre temes de la matèria, utilitzant el vocabulari pertinent i la correcció formal adequada.

14.- Interpretar i elaborar distints tipus de mapes, croquis, gràfics, i taules estadístiques, i utilitzar-los com a font d’informació i mitjans d’anàlisi i síntesi.

15.- Comentar i analitzar textos d’especial rellevància històrica, així com obres artístiques significatives.

Criteris de puntuació

A l'hora de qualificar es farà de la manera següent:

- El 70% de la nota serà aportada per la consecució dels continguts.

- El 15 % pel treball diari, mitjançant la correcció diaria i per l'actitud.

- El 15% les llibretes que es lliuraran abans dels controls i els treballs.

En cap moment la nota de cadascun dels apartats podrà ser inferior al 40%.

La nota final serà la suma de tots als apartats anteriors.