Anglès

Primera Llengua Estrangera - Criteris Avaluació i Puntuació.

PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA

CRITERIS DE PUNTUACIÓ

El Departament didàctic de l‘àrea de Llengua anglesa (Primera Llengua estrangera) ha revisat i concretat els criteris de puntuació o qualificació, així com els criteris i codis de correcció específics d'esta matèria per al curs 2018-2019.

Al final de cada trimestre l'alumnat és avaluat d'acord amb els objectius i competències bàsiques, concretats en els criteris d'avaluació. La nota numèrica que apareix en el butlletí de notes (d'1 a 10) s'obté a partir dels criteris de qualificació o puntuació consensuats pel professorat de Llengua anglesa i publicats a principi de curs per al coneixement de l'alumnat i les seues famílies.

Estos criteris són els següents:

1r i 2n ESO

1. CONCEPTES (40%): s'avaluen a través dels exàmens de vocabulari i gramàtica i es qualifiquen amb nota numèrica. També es faran controls específics del vocabulari de cada unitat i controls de verbs irregulars. La mitjana ponderada de les notes obtingudes donarà la nota final d’aquest apartat (4 punts dels 10 de la nota), depenent del seu pes.

2. COMPRENSIÓ LECTORA (READING COMPREHENSION): 10%

3. COMPRENSIÓ ORAL (LISTENING COMPREHENSION): 10%

4. EXPRESSIÓ ESCRITA (WRITTEN COMPOSITIONS): 15%

5. EXPRESSIÓ ORAL (SPEAKING ACTIVITIES & PHONETICS): 15%

Les quatre destreses s'avaluen de forma contínua al llarg del curs en classe i a través dels exàmens, proves i treballs, individuals, per parelles i grupals. Es qualifiquen amb el sistema de qualificació anglosaxó (de la F a la A).

- Per a aprovar l’assignatura cal obtindre una nota mitjana de 5 o més i, almenys, tindre 3 de les 5 parts aprovades. En cas de no cumplir aquestos mínims, s’han de recuperar les parts suspeses en la data que especifique el professor (es guardarà la nota de les parts aprovades).

- Només tindran recuperació parcial la 1ª i la 2ª avaluació. Si la 3ª avaluació està suspesa, es recuperarà durant l’avaluació extraordinària.

- Si a final del curs queden 2 avaluacions suspeses, caldrà recuperar el curs complet.

ACTITUD I TREBALL (10%): s'avaluen de forma contínua al llarg del curs basant-se en la seua actitud en classe (5 %) i al seu treball en classe i a casa (5 %).

3r ESO

1. CONCEPTES (30%): s'avaluen a través dels exàmens de vocabulari i gramàtica i es qualifiquen amb nota numèrica. També es faran controls específics del vocabulari de cada unitat i controls de verbs irregulars.

2. COMPRENSIÓ LECTORA (READING COMPREHENSION): 15%

3. COMPRENSIÓ ORAL (LISTENING COMPREHENSION): 15%

4. EXPRESSIÓ ESCRITA (WRITTEN COMPOSITIONS): 15%

5. EXPRESSIÓ ORAL (SPEAKING ACTIVITIES & PHONETICS): 15%

Les quatre destreses s'avaluen de forma contínua al llarg del curs en classe i a través dels exàmens, proves i treballs, individuals, per parelles i grupals. Es qualifiquen amb el sistema de qualificació anglosaxó (de la F a la A).

- Per a aprovar l’assignatura cal obtindre una nota mitjana de 5 o més i, almenys, tindre 3 de les 5 parts aprovades. En cas de no cumplir aquestos mínims, s’han de recuperar les parts suspeses en la data que especifique el professor (es guardarà la nota de les parts aprovades).

- Només tindran recuperació parcial la 1ª i la 2ª avaluació. Si la 3ª avaluació està suspesa, es recuperarà durant l’avaluació extraordinària.

- Si a final del curs queden 2 avaluacions suspeses, caldrà recuperar el curs complet.

ACTITUD I TREBALL (10%): s'avaluen de forma contínua al llarg del curs basant-se en la seua actitud en classe (5 %) i al seu treball en classe i a casa (5 %).

*Aquest criteris de puntuació en Pmar es calculen sobre una puntuació màxima de 7 punts donat que els continguts es troben adaptats respecte als generals de 3r d'ESO.

4t ESO

1. CONCEPTES (20%): s'avaluen a través dels exàmens de vocabulari i gramàtica i es qualifiquen amb nota numèrica. També es faran controls específics del vocabulari de cada unitat i controls de verbs irregulars.

2. COMPRENSIÓ LECTORA (READING COMPREHENSION): 20%

3. COMPRENSIÓ ORAL (LISTENING COMPREHENSION): 20%

4. EXPRESSIÓ ESCRITA (WRITTEN COMPOSITIONS): 20%

5. EXPRESSIÓ ORAL (SPEAKING ACTIVITIES & PHONETICS): 20%

Les quatre destreses s'avaluen de forma contínua al llarg del curs en classe i a través dels exàmens, proves i treballs, individuals, per parelles i grupals. Es qualifiquen amb el sistema de qualificació anglosaxó (de la F a la A).

- Per a aprovar l’assignatura cal obtindre una nota mitjana de 5 o més i, almenys, tindre 3 de les 5 parts aprovades. En cas de no cumplir aquestos mínims, s’han de recuperar les parts suspeses en la data que especifique el professor (es guardarà la nota de les parts aprovades).

- Només tindran recuperació parcial la 1ª i la 2ª avaluació. Si la 3ª avaluació està suspesa, es recuperarà durant l’avaluació extraordinària.

- Si a final del curs queden 2 avaluacions suspeses, caldrà recuperar el curs complet.

(falta una paraula)


El nombre de paraules exigibles en les composicions escrites anirà graduat de la manera següent:

ACTITUD I TREBALL (+/- 10%): s'avaluen de forma contínua al llarg del curs basant-se en la seua actitud en classe i al seu treball en classe i a casa. Pot sumar o restar fins un 10% a la nota final.

*Aquest criteris de puntuació en PR es calculen sobre una puntuació màxima de 7 punts donat que els continguts es troben adaptats respecte als generals de 4t d'ESO.

L'alumnat de qualsevol curs que presente un absentisme superior al 33% de les sessions de la matèria, podrà perdre el dret a l'avaluació contínua. En eixe cas, tindrà dret a un examen final amb els criteris que establisca el departament.

MESURES PER A LA RECUPERACIÓ

L’alumnat que promociona amb la matèria de Llengua anglesa suspesa podrà recuperar-la si aprova dos avaluacions del curs en què es troba, ja que demostra que ha superat els objectius i els continguts d’un curs superior, tenint sempre en compte que l’avaluació és contínua. També es podrà recuperar la matèria pendent del curs anterior si la nota de l’avaluació final de juny és igual o superior a INS-4 o si és igual o superior a SUF-5 a l'avaluació extraordinària de juliol.

A més es proposaran programes de reforç personalitzats per a recuperar l'anglés pendent del curs anterior el seguiment i l’avaluació del qual la realitzarà el professor del curs vigent.

WRITTEN COMPOSITIONS

Els alumnes hauran d’escriure dues redaccions per trimestre com a mínim. Els errors gramaticals són graduats. Si són objectius que pertanyen a nivells anteriors a què s'està avaluant, es qualificaran amb més rigor (-0,5 per errada greu). La resta dels errors es qualificaran amb -0,1 per error.

Les redaccions es corregiran utilitzant el codi de correcció establert pel subdepartament d'anglés i seran tornades novament a l'alumne amb l'objectiu que este/a corregisca els errors assenyalats pel professor/a i puga pujar la nota. Les redaccions es podran realitzar en folis o en el Portfolio de l'alumnat.

Terminis de presentació de les redaccions (1 setmana des del dia que es treballa el model a classe) i de les correccions pertinents (1-2 classes al tornar la redacció corregida).

El codi de correcció (correcting code) utilitzat pel professorat d’anglés és el següent:

GR (errada gramatical) T (el temps verbal és incorrecte)

SP (errada ortogràfica) WO (l’orde de les paraules és incorrecte)

P (la puntuació és incorrecta) R (repetitiu)

PREP (la preposició és incorrecta) WW (la paraula és incorrecta, errada de vocabulari)

C (el connector és incorrecte) I (errada idiomàtica, no es diu així en anglés)

1r ESO: 60-80 paraules.

2n ESO: 80-100 paraules.

3r ESO: 100-125 paraules.

4t ESO: 125-150 paraules.

Les redaccions obtindran una nota seguint el sistema de qualificació anglosaxó:

A+ = 10 Perfect

A = 9 Excellent

B+ = 8 Very good +

B = 7 Very good

C+ = 6 Good

C = 5 Satisfactory

D+ = 4 Weak

D = 3 Bad

E+ = 2 Very bad

E = 1 Terrible

F = 0 Red alert

El nivell d'exigència de cada composició o treball escrit dependrà dels objectius mínims establerts en les programacions per a cada nivell. Així, per exemple, l'ús de connectors exigit per a cada curs i de manera acumulativa serà el següent:

1r ESO: And, but, because, or.

2n ESO: First, next, then, finally, for example, so, to, on the contrary.

3r ESO: However /although / though, despite / in spite of, on the one hand ... on the other hand, in conclusion, in short, as, because of, for this reason, in order to, so that, moreover.

4t ESO: Apart from, except (for), yet, even though, nevertheless, while / whereas, since, due to, in addition, as well as, besides, therefore.

READING COMPREHENSION

Distribució de llibres de lectura per nivells:

1r ESO: Una lectura obligatòria per curs (el llibre triat pel departament és The Wind in the Willows) que vos prestarà el professorat i de la qual caldrà fer un examen, activitat o projecte. De forma voluntària, es podran entregar treballs sobre altres llibres.

2n ESO: Una lectura obligatòria per curs (el llibre triat pel departament és ‘Jenny Abel and the Snisster Mystery’) que vos prestarà el professorat i de la qual caldrà fer examen, activitat o projecte. De forma voluntària, es podran entregar treballs sobre altres llibres.

3r ESO: Una lectura obligatòria per curs (el llibre triat pel departament és ‘Danger at Shark Rock’) que s’haurà de comprar o aconseguir de l’alumnat de cursos anteriors i de la qual es farà examen, activitat o projecte sobre el contingut del mateix. De forma voluntària, es podran entregar treballs sobre altres llibres.

4t ESO: Una lectura obligatòria per curs (el llibre triat pel departament és ‘A Sense of Danger’) que s’haurà de comprar o aconseguir de l’alumnat de cursos anteriors i de la qual es farà un examen, activitat o projecte sobre el contingut del mateix. De forma voluntària, es podran entregar treballs sobre altres llibres.

SPEAKING

Els continguts mínims de les activitats comunicatives seran:

1r ESO: introductions, greetings, name, age, nationality, address, habits and hobbies, picture descriptions, useful expressions.

2n ESO: giving advice, rules, past actions, abilities, comparisons, likes and dislikes, people descriptions, plans for the future.

3r ESO: personality, expressing emotions, suggestions, personal experiences, shopping, talking about materials, expressing conditions.

4t ESO: talking about quantities, talking about worries, cause and consequence, hypothesis, professional experiences, definitions, past habits.

Es treballarà un dossier d’activitats comunicatives per trimestre que s’avaluarà de manera continua.

CRITERIS D'AVALUACIÓ LOMQE

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LOMCE

Els criteris d’avaluació de les matèries seran referent fonamental per a valorar tant el grau d'adquisició de les competències bàsiques com el de consecució dels objectius. Els criteris d’avaluació de Primera llengua estrangera:Llengua anglesa per als quatre nivells d’Educació Secundària Obligatòria són detallats a continuació en relació als continguts i les competències bàsiques (també anomenades CC = competències clau) en cinc blocs:

  • Bloque 1: Comprensión de textos orales.

  • Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción.

  • Bloque 3: Comprensión de textos escritos.

  • Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción.

  • Bloque 5: Elementos transversales a la asignatura.

1r ESO

2n ESO

3r ESO

4t ESO