4t ESO

Matèries d'Educació Secundària Obligatòria. LOMCE

Quart curs

Caràcter orientador. Amb dues opcions:

1. Itinerari d'ensenyaments acadèmics (Orientat al Batxillerat).

2. Itinerari d'ensenyaments aplicats (Orientat a la Formació Professional).

Itinerari d'ensenyaments acadèmics

OBLIGATÒRIES.

Troncals generals (4 matèries)

· geografia i història.

· Llengua castellana i literatura.

· Primera llengua estrangera: anglès.

· Matemàtiques Orientades als ensenyaments Acadèmics.

Troncals d'opció (2 matèries)

- Opció Ciències:

· Biologia i geologia.

· Física i química.

- Opció Humanitats i Ciències Socials:

· Economia.

· Llatí.

Específica (1 matèria)

· Educació física.

Lliure configuració autonòmica (2 matèries

· Valencià: Llengua i literatura.

· Tutoria.

Específica obligatòria al nostre centre (1 matèria)

· Religió.

OPCIONALS

(Triar-ne dues)

Bloc A: Específiques d'opció

· Arts escèniques i dansa..

· Educació plàstica i visual.

· Segona llengua estrangera: Francès.

· Tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).

Bloc B: Lliure configuració autonòmica d'opció:

· Projecte Interdisciplinari

· Educació plàstica i visual.

· Tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).

· Cultura científica

Itinerari d'ensenyaments aplicats

OBLIGATÒRIES.

Troncals generals (4 matèries)

· geografia i història.

· Llengua castellana i literatura.

· Primera llengua estrangera: anglès.

· Matemàtiques Orientades als ensenyaments Aplicats.

Troncal d'opció (2 matèries)

· Tecnologia.

· Ciències aplicades a l'activitat professional.

Específica (1 matèria)

· Educació física.

Lliure configuració autonòmica (2 matèries)

· Valencià: Llengua i literatura.

· Tutoria.

Específica obligatòria al nostre centre (1 matèria)

· Religió.

OPCIONALS

(Triar-ne dues):

Bloc A: Específiques d'opció

· Arts escèniques i dansa..

· Educació plàstica i visual.

· Segona llengua estrangera: Francès.

· Tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).

Bloc B: Lliure configuració autonòmica d'opció:

· Projecte Interdisciplinari

· Educació plàstica i visual.

· Tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).

· Cultura científica

En finalitzar 4t l’equip docent recomanarà, mitjançant el Consell orientador, l'opció més adequada per a l'alumne/a de entre les següents:

· Repetició ordinària de curs.

· Repetició de curs en Programa de Reforç de 4t (Si existeix al centre i si l'alumne/a reuneix els requisits).

· Títulació de Graduat en ESO.

Ø Continuació a batxillerat de:

o Ciències.

o Humanitats i Ciències socials.

o Arts.

Ø Continuació a FP.