Avís legal

Avís Legal

Li agraïm que haja decidit visitar-nos. Volem que la seua experiència a la nostra web siga el millor possible.

L'accés i la navegació en el lloc web, o l'ús dels serveis de la mateixa, impliquen l'acceptació expressa i íntegra de totes i cadascuna de les presents Condicions Generals, incloses tant les condicions particulars fixades per a certes promocions, així com de les polítiques de Privacitat i de les galetes, relacionades amb la normativa vigent en la matèria de Protecció de Dades Personals. Si us plau, us recomanem que les llegeixi amb atenció per saber quin tipus de dades es recullen mitjançant la nostra web, amb quines finalitats i quins drets relacionats amb això li concerneixen.

1.- Informació Legal.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, les dades identificatives de l'titular del Portal Web són:

l'accés a la web suposa l'acceptació expressa de l'Usuari a les presents Condicions Generals d'Ús, que podran ser modificades total o parcialment o substituïdes per unes altres, pel seu titular i en qualsevol moment sense previ avís. Li recomanem que accedeixi a les presents condicions de tant en tant per comprovar les seves possibles modificacions, que es publicaran en el mateix apartat.

2.- Condicions Generals d'Ús.

Les següents condicions generals regulen l'ús i accés a el portal web, la finalitat és establir pautes de bon ús i comportament de la mateixa. Mare de Déu de l'Olivar, posa a disposició dels usuaris informació sobre l'ús, els serveis i els continguts que s'allotgen a la web. A través aquesta, l'Usuari pot accedir a informació sobre productes i serveis específics, eines i aplicacions.

Les dades i informacions sobre productes o serveis, preus i característiques o altres dades rellevants oferts a través de la pàgina web són realitzats, proporcionats i actualitzats per Proveïdors i terceres empreses. Mare de Déu de l'Olivar no és, en cap cas, responsable de les dades i informacions ni assumeix cap obligació sobre els mateixos.

L'Usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts, serveis, aplicacions i eines que estan accessibles, amb subjecció a la Llei ia les presents Condicions Generals d'Ús i, si escau a les condicions particulars que puguin establir-se per al possible accés a determinats serveis i aplicacions, respectant en tot moment als altres Usuaris de la mateixa.

En cas d'incompliment total i / o parcial per l'Usuari de les presents condicions generals d'ús, Mare de Déu de l'Olivar es reserva el dret de denegar l'accés a la Web, sense necessitat de previ avís a l'Usuari.

3.- Obligacions Generals de l'Usuari.

L'Usuari, a l'acceptar les presents condicions generals d'ús, s'obliga expressament a:

- No realitzar cap acció destinada perjudicar, bloquejar, danyar, inutilitzar, sobrecarregar, de manera temporal o definitiva, les funcionalitats, eines, continguts i / o la infraestructura de la pàgina web, de manera que impedeixi el seu normal utilització.

- Custodiar i mantenir la confidencialitat de les claus d'accés associades al seu nom d'usuari, sent responsable de la utilització d'aquestes claus d'accés personals i intransferibles per part de tercers.

- No introduir ni realitzar continguts injuriosos o calumniosos, tant d'altres Usuaris com de terceres empreses alienes a Mare de Déu de l'Olivar.

- No utilitzar qualsevol dels materials i informacions continguts en aquest Lloc Web amb finalitats il·lícites i / o expressament prohibits en les presents Condicions Generals d'Ús, així com a les condicions particulars que, si escau, s'estableixin per a determinades aplicacions i / o utilitats i que resultin contraris als drets i interessos de la Mare de Déu de l'Olivar, els seus usuaris i / o tercers.

- No oferir ni distribuir productes i serveis, ni realitzar publicitat o comunicacions comercials no sol·licitades a altres Usuaris i visitants de la Mare de Déu de l'Olivar.

L'Usuari respondrà dels tots els danys i perjudicis de tota naturalesa que Mare de Déu de l'Olivar o qualsevol tercer pugui patir com a conseqüència de l'incompliment de qualssevol de les obligacions a què queda sotmès per virtut d'aquestes "Condicions Generals d'Ús" o de la llei en relació amb l'accés i / o utilització de la pàgina.

4.- Propietat Intel·lectual i Industrial.

El lloc web, les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes (incloent textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, dels quals és titular o dels que siguin titulars tercers que autoritzen a propietari a la seva utilització, entre d'altres), així com logotips, marques, noms comercials o altres signes distintius, es troben protegits per drets de propietat intel·lectual i / o industrial, dels quals Mare de Déu de l'Olivar és titular o ostenta autorització per a la seva utilització i comunicació pública dels legítims titulars de les mateixes.

L'Usuari s'obliga a usar els continguts de forma diligent i correcta, d'acord amb la llei, la moral i l'ordre públic. Mare de Déu de l'Olivar autoritza a l'Usuari per a visualitzar la informació que conté aquest lloc web, així com per efectuar reproduccions privades (simple activitat de descàrrega i emmagatzematge en els seus sistemes informàtics), sempre que els elements siguin destinats únicament a l' ús personal. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de la Mare de Déu de l'Olivar o dels legítims titulars de les mateixes.

L'usuari no està autoritzat per procedir a la distribució, modificació, cessió o comunicació pública de la informació continguda en aquesta web en qualsevol forma i qualsevol que sigui la seva finalitat.

5.- Enllaços.

Les connexions i enllaços a llocs o pàgines web de tercers s'han establert únicament com una utilitat per a l'Usuari. Mare de Déu de l'Olivar no és, en cap cas, responsable de les mateixes o del seu contingut.

Mare de Déu de l'Olivar no assumeix cap responsabilitat La derivada de l'existència d'enllaços entre els continguts d'aquest lloc i continguts situats fora d'ell mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs a aquest lloc. Tals enllaços o mencions tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, aprovació, comercialització o relació alguna entre Mare de Déu de l'Olivar i les persones o entitats autores i / o gestores de tals continguts o titulars dels llocs on es trobin.

Per realitzar enllaços amb la pàgina web serà necessària l'autorització expressa i per escrit dels titulars de l'portal.

6.- Responsabilitat.

Mare de Déu de l'Olivar no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines de l'portal que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control o alienes a la seva voluntat, ni d'aquells que siguin produïts per l'existència de virus informàtics a Internet.

Mare de Déu de l'Olivar no assumeix cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per:

(i) Interferències, interrupcions, fallades, omissions, retards, bloquejos o desconnexions, motivades per errors en les línies i xarxes de telecomunicacions o per qualsevol altra causa aliena a l'control de la Mare de Déu de l'Olivar;

(ii) Intromissions il·legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ia través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre;

(iii) Ús indegut o inadequat de la pàgina web de la Mare de Déu de l'Olivar;

(iv) Errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament de el navegador o per l'ús de versions no actualitzades.

Mare de Déu de l'Olivar no és responsable ni en cap cas respondrà davant dels usuaris ia tercers sobre actes de qualsevol tercer aliè a Mare de Déu de l'Olivar que comporti o pugui suposar la realització d'actes de competència deslleial i publicitat il·lícita o la infracció dels drets de propietat intel·lectual i industrial, dels secrets empresarials, de compromisos contractuals de qualsevol classe, dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar ia la imatge, dels drets de propietat i de tota altra naturalesa pertanyents a un tercer per raó de la transmissió, difusió, emmagatzematge, posada a disposició, recepció, obtenció o accés als continguts.

7.- Protecció de Dades de Caràcter Personal.

Tota la política de tractament de dades personals la trobarà en la Política de Privacitat, que forma part integrant d'aquestes Condicions Generals però que, per simplicitat, hem col·locat en un document a part: Política de Privadesa.

8.- Legislació.

El present Avís Legal i els seus termes i condicions es regiran i interpretaran d'acord amb la legislació espanyola. L'usuari, pel sol fet d'accedir a la pàgina web o obtenir la condició d'usuari registrat atorga, de manera irrevocable, el seu consentiment al fet que els tribunals competents per defecte puguin conèixer de qualsevol acció judicial derivada de o relacionada amb les presents condicions, o amb el seu ús d'aquest Lloc o la navegació realitzada pel mateix.

Si alguna clàusula o apartat de les presents Condicions Generals, que no sigui de naturalesa essencial per a l'existència d'aquest, és declarada nul·la o inaplicable, la validesa de les restants clàusules no es veurà afectada.