Música

CRITERIS D'AVALUACIÓ

MÚSICA

SECUNDÀRIA

Primer curs

· Coneixement dels elements bàsics del llenguatge musical i els paràmetres del so.

· Llegir i escriure patrons rítmics i melòdics senzills.

· Reconèixer i interpretar la grafia musical bàsica dels paràmetres del so.

· Incloure el llenguatge musical bàsic per a la improvissació, creació i interpretació de obres amb la veu i els instruments.

· Conèixer i desenvolupar una tècnica bàsica instrumental i vocal.

· Classificar i relacionar distintes obres musicals dintre un ús social , partint de les seues característiques pròpies.

· Relacionar la música amb les altres manifestacions artístiques.

· Utilitzar diferents fonts d’informació musical per a descriurer, conèixer i valorar les manifestacions musicals i llurs elements.

· Aplicar un vocabulari musical bàsic a l’hora d’exposar idees.

· Reconèixer el so d’instruments, veus i grups a través de l’audició.

· Analitzar i exposar valoracions de audicions musicals.

· Participar en interpretacions vocals i instrumentals en grup, respectant les normes establertes

· Reconèixer i apreciar les quatre veus principals d’una agrupació vocal.

· Diferenciar els diferents instruments d’una agrupació pel mitjà de l’audició.

· Analitzar partitures senzilles i desenvolupar la capacitat d’apreciar la utilitat de les distintes grafíes musicals.

· Utilitzar de manera crítica les diverses fonts per a la obtenció d’informació musical.

· Respectar les propostes d’improvisació i de creació dels altres companys.

· Apreciar i distinguir les diverses escales i els esquemes melòdics de les peces musicals que se interpreten a l’aula, i utilitzar-les per a les seues pròpies improvisacions.

Segon i Tercer curs

· Lectura i interpretació de fragments musicals.

· Aplicació del llenguatge tècnic-musical a l‘anàlisi de les audicions i les partitures.

· Conèixement dels elements i la tècnica bàsica de la veu i dels instruments pròpis de l’aula.

· Interpretació d’obres musicals vocals i instrumentals de manera individual i col·lectiva.

· Aplicació del llenguatge tècnic-musical a l‘anàlisi d’audicions i partitures.

· Reconèixement dels diferents estils i époques musicals a través de l’anàlisi i l’audició, i establir entre ells diferències i simil·lituds.

· La participació de forma activa en la troballa d’informació que permeta el desenvolupament i l’ampliació dels coneixements relacionats amb la música culta.

· La utilització d’un vocabulari adeqüat per a l’exposició de idees, anàlisi i conclusions.

· Aplicació del vocabulari música adeqüat per a l’anàlisi i valoració dels processos musicals al llarg de la història.

· Identificació i diferenciació, pel mitjà de l’audició de sonoritats i tècniques d’interpretació de instruments i veus, així com formacions vocals i instrumentals, enquadrant-les a un context històric-musical.

· La participació activa en les interpretacions de composicions vocals i instrumentals en grup, respectant les normes establides, subordinant la seua actuació personal a la conjunció del grup, amb l’esforç per aconseguir una bona interpretació, i valorant les possibilitats i limitacions dels demés.

· Descripció y reconeixement de les diferents manifestacions de la música i la dansa al llarg del temps, així com la seua relació amb el context històric.

· L’anàlisi de l’ús de la música i la seua evolució en els diferents mitjans de comunicació, així com les tècniques de enregistrament i reproducció sonora.

· Relació de la música amb altres manifestacions artístiques.

NOTA: ELS CRITERIS D'AVALUACIÓ EN SEGON I TERCER D'ESO SÓN ELS MATEIXOS, JA QUE LA LEGISLACIÓ DE LA LOMQUE ESTABLEIX QUE ELS CONTINGUTS I LES ACTIVITATS SIGUEN MOLT SEMBLANTS PERQUÈ ES TRACTA LA HISTÒRIA DE LA MÚSICA REPARTIDA EN AMBDÓS CURSOS.

Quart curs

  • Lectura i interpretació de fragments musicals

 • · Aplicació del llenguatge tècnic-musical a l‘anàlisi de les audicions i les partitures.

  • · Conèixement dels elements i la tècnica bàsica de la veu i dels instruments pròpis de l’aula.

   • · Interpretació d’obres musicals vocals i instrumentals de manera individual i col·lectiva.

   • · Aplicació del llenguatge tècnic-musical a l‘anàlisi d’audicions i partitures.

  • La utilització d’un vocabulari adeqüat per a l’exposició de idees, anàlisi i conclusions.

  • Endintrar-se en la vida i obra d'alguns dels grans compositors de la música, tant culta com popular moderna urbana.

  • Les noves formes d'estructures formals musicals en la composició (el musical)

  • Professions vinculades al món de la música.

  • Treballar diferents tipus de danses del món.

 • L’anàlisi de l’ús de la música i la seua evolució en els diferents mitjans de comunicació, així com les tècniques de enregistrament i reproducció sonora.

· Relació de la música amb altres manifestacions artístiques.

Al llarg del curs es realitzaran treballs relacionats amb el contingut de cada unitat didàctica, sempre respectant el nivell de consecució d’objectius de cada curs.

Alguns d’aquests treballs es realitzaran a casa, altres a l’aula, alguns seran individuals i altres grupals, uns seran d’interpretació i altres d’expossició, tot buscant que qualsevol alumne tinga les mateixes possibilitats de puntuació, indepenentment que un tipus de treball li vaja millor que un altre.

Enguany està previst realitzar exàmens, que comportarà un percentatge del 25% de la nota global de l'avaluació..

Com cada tema tindrà un nombre variable d’activitats de búsqueda, investigació, expossició o interpretació, aquests treballs tindran una importancia d’un 75% de la nota global de l’avaluació.

La nota trimestral vindrà de la suma dels percentatges exposats en els dos apartats anteriors. La actitud bé positiva com negativa vindrà estimada en la nota que es realitza en cada treball, ja que aquests tipus d’activitats comporten una disciplina en quant a intervenció, responsabilitat, interés, etc.

L’alumne/a que no supere la matèria i promocione al curs següent, podrà superar la matèria quan en la nota global de juny estiga aprovat. De no ser així, haurà de realitzar un exàmen de recuperació en la convocatòria extraordinària, del curs pendent i del realitzat.