Biologia i Geologia

Biologia i Geologia - Criteris Avaluació i Puntuació

BIOLOGIA I GEOLOGIA – Criteris de qualificació

La matèria s'avaluarà a partir de proves escrites, treballs individual i en equip, la revisió de la llibreta de classe i la valoració de l'actitud de l'alumne en les classes de la matèria.

· Proves i qüestionaris orals i escrits 60%

· Treballs d’investigació i cooperatiu 20%

· Treball indiv: llibreta i deures 10%

· Actitud: respecte, interès, material 10%

BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r – Criteris d’avaluació

BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r – Criteris d’avaluació

BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t - Criteris d’avaluació