2n ESO

Materies d'Educació Secundària Obligatòria. LOMCE

Segon curs

OBLIGATÒRIES

Troncals generals (5 matèries):

· Llengua castellana i literatura.

· Ciències socials, geografia i història.

· Primera llengua estrangera: anglès.

· Ciències de la naturalesa: física i química.

· Matemàtiques.

Específiques (3 matèries):

· Educació física.

· Música

· Tecnologia.

· Educació plàstica i visual.

Lliure configuració autonòmica:

· Llengua valenciana i literatura.

· Tutoria.

OPCIONALS

Específiques (1 matèria):

· Religió.

Lliure configuració autonòmica (Triar-ne 1):

· Informàtica.

· Cultura Clàsica.

· Taller d'Aprofundiment: laboratori.

· Projecte Interdisciplinar.

· Segona Llengua Extranjera: Francès.

En finalitzar 2n l'equip docent recomanarà, mitjançant el Consell orientador, l'opció més adequada per a l'alumne/a de entre les següents:

· Repetició de curs.

· Promoció a 3º ESO amb Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmiques (Batxillerat).

· Promoció a 3º ESO amb Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats (FP).

· Promoció a Programa per a la millora de l'aprenentatge i el rendiment en 3r d'ESO (Si existeix al centre i si l'alumne/a reuneix els requisits).

· FPB, (Edat mínima 15 anys). Els alumnes/as podran obtenir el Títol Professional Bàsic i continuar el seu itinerari a FPGM. També podran obtenir el títol de Graduat en Secundària.