Valencià

Valencià - Criteris Avaluació i Puntuació

 
Criteris d'avaluació.

PRIMER CURS

 1.      Reconeix el propòsit i la idea general en textos orals d’àmbits socials pròxims la seua experiència i en l’àmbit acadèmic; capta la idea global d’informacions escoltades en ràdio o en televisió i seguix instruccions poc complexes per a realitzar tasques d’aprenentatge.

2.      Extrau informacions concretes i identifica el propòsit en textos escrits d’àmbits socials pròxims a la seua experiència, seguix instruccions senzilles, identifica els enunciats en què el tema general apareix explícit i distingix les parts del text. 

3.      Identifica les diferents trames textuals o tipologia textual.

 4.      Narra, exposa i resumix, en suport paper o digital, usant el registre adequat, organitzant les idees amb claredat, enllaçant els enunciats en seqüències lineals cohesionades, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la importància de planificar i revisar el text.

5.      Realitza narracions orals clares i ben estructurades d’experiències viscudes, amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

6.      Relaciona el valencià amb altres llengües i identifica alguns fenòmens de contacte amb aquestes.

7.      Exposa una opinió sobre la lectura personal d’una obra adequada a l’edat; reconeix el gènere i l’estructura global i valora de forma general l’ús del llenguatge; diferencia contingut literal i sentit de l’obra i relaciona el contingut amb la pròpia experiència.

8.      Utilitza els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o fragments, atenent als temes i motius de la tradició, a les característiques bàsiques del gènere, als elements bàsics el ritme i a l’ús del llenguatge, amb especial atenció a les figures semàntiques més generals.

9.      Compon textos, en suport paper o digital, prenent com a model un text literari dels llegits i comentats en l’aula o realitzar alguna transformació senzilla en eixos textos.

10.    Aplica els coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic per a solucionar problemes de comprensió de textos orals i escrits i per a la composició i la revisió dirigida dels textos propis d’aquest curs.

11.     Inicia el coneixement d’una terminologia lingüística bàsica en les activitats de reflexió sobre l’ús.

 

SEGON CURS

 

1.  Reconeix, juntament amb el propòsit i la idea general, idees, fets o dades rellevants en textos orals d’àmbits socials pròxims a la seua experiència i en l’àmbit acadèmic; capta la idea global i la rellevància d’informacions escoltades en ràdio o en televisió i seguix instruccions per a realitzar autònomament tasques d’aprenentatge.


2. Extrau informacions concretes i identifica el propòsit en textos escrits d’àmbits socials pròxims a l’experiència de l’alumnat; seguix instruccions de certa extensió en processos poc complexos; identifica el tema general i temes secundaris i distingix com està organitzada la informació.


3. Narra, exposa, explica, resumix i comenta, en suport paper o digital, usant el registre adequat, organitzant les idees amb claredat, enllaçant els enunciats en seqüències lineals cohesionades, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la importància de planificar i revisar el text.


4.  Realitza exposicions orals senzilles sobre temes pròxims al seu entorn que siguen de l’interés de l’alumnat, amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació.


5.  Diferencia i interpreta els fenòmens d’interferència lingüística i d’ús de les llengües.


6.  Exposa una opinió sobre la lectura personal d’una obra completa adequada a l’edat; reconeix l’estructura de l’obra i els elements del gènere; valora l’ús del llenguatge i el punt de vista de l’autor; diferencia contingut literal i sentit de l’obra i relaciona el contingut amb la pròpia experiència.


7.  Utilitza els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o fragments, atenent als temes i motius de la tradició, a la caracterització dels subgèneres literaris, a la versificació, a l’ús del llenguatge i a la funcionalitat dels recursos retòrics en el text.


8. Compon textos, en suport paper o digital, prenent com a model textos literaris llegits i comentats en l’aula o realitzar algunes transformacions en aquests textos.


9. Aplica els coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic per a resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i per a la composició i revisió progressivament autònoma dels textos propis d’aquest curs.


10.  Coneix una terminologia lingüística bàsica en les activitats de reflexió sobre l’ús.

 

TERCER CURS

  

1.   Entén instruccions i normes donades oralment; extrau idees generals i informacions específiques de reportatges i entrevistes, seguix el desenvolupament de presentacions breus relacionades amb temes acadèmics i ho plasma en forma d’esquema i resum.

 

2.   Extrau i contrasta informacions concretes i identifica el propòsit en els textos escrits més usats per a actuar com a membres de la societat; seguix instruccions en àmbits públics i en processos d’aprenentatge de certa complexitat; inferix el tema general i temes secundaris; distingix com s’organitza la informació.

 

3.   Narra, exposa, explica, resumix i comenta, en suport paper o digital, usant el registre adequat, organitzant les idees amb claredat, enllaçant els enunciats en seqüències lineals cohesionades, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la importància de planificar i revisar el text.

 

4.   Realitza explicacions orals senzilles sobre fets d’actualitat social, política o cultural que siguen de l’interés de l’alumnat, amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

5.   Reconstrueix els principals aspectes de la formació i evolució de la nostra llengua i assenyalar-ne les àrees lingüístiques principals.

 

6.   Diferencia i interpreta els fenòmens lingüístics que comporta el contacte de llengües.

 

7.   Exposa una opinió sobre la lectura personal d’una obra completa adequada a l’edat i relacionada amb els períodes literaris estudiats; avalua l’estructura i l’ús dels elements del gènere, l’ús del llenguatge i el punt de vista de l’autor; situa bàsicament el sentit de l’obra en relació amb el seu context i amb la pròpia experiència.

 

8.   Utilitza els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o fragments, atenent a la presència de certs temes recurrents, al valor simbòlic del llenguatge poètic i a l’evolució dels gèneres, de les formes literàries i dels estils.

 

9.   Mostra coneixement de les relacions entre les obres llegides i comentades, el context en què apareixen i els autors més rellevants de la història de la literatura, i realitza un treball personal d’informació i de síntesi o d’imitació i recreació, en suport paper o digital.

 

10. Aplica els coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic per a resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i per a la composició i revisió progressivament autònoma dels textos propis d’aquest curs.

 

11. Coneix la terminologia lingüística necessària per a la reflexió sobre l’ús.

 

QUART CURS

 

 1. Extrau les idees principals i les dades rellevants de presentacions d’una certa extensió o de conferències no molt extenses i identificar el propòsit, la tesi i els arguments de declaracions o de debats públics en mitjans de comunicació o en el marc escolar.

 

 1. Identifica i contrasta el propòsit en textos escrits de l’àmbit públic i dels mitjans de comunicació; comprén instruccions que regulen la vida social i processos d’aprenentatge complexos; inferix el tema general i temes secundaris; distingix com s’organitza la informació; contrasta explicacions i arguments i jutja l’eficàcia dels procediments lingüístics usats.

 

 1. Exposa, explica, argumenta, resumix i comenta, en suport paper o digital, usant el registre adequat, organitzant les idees amb claredat, enllaçant els enunciats en seqüències lineals cohesionades, respectant les normes gramaticals i ortogràfiques i valorant la importància de planificar de planificar i revisar el text.

 

 1. Realitza presentacions orals clares i ben estructurades sobre temes relacionats amb l’activitat acadèmica o l’actualitat social, política o cultural que admeten diferents punts de vista i diverses actituds davant d’ells amb l’ajuda de mitjans audiovisuals i de les tecnologies de la informació i la comunicació.

 

 1. Distingeix i classifica la variació lingüística de la llengua, valorant la funcionalitat de l’estàndard com a element unificador de la variació geogràfica, social i funcional.

 

 1. Diferencia i interpreta els fenòmens lingüístics que produïx el contacte de llengües i valora la situació sociolingüística de la Comunitat Valenciana per tal d’evitar prejudicis lingüístics.

 

 1. Utilitza els coneixements literaris en la comprensió i la valoració de textos breus o fragments, atenent especialment a les innovacions dels gèneres i de les formes (en la versificació i en el llenguatge) en la literatura contemporània.

 

 1. Explica relacions entre les obres llegides i comentades, el context històric i literari que apareixen i els autors més rellevants des del segle XIX fins a l’actualitat, realitzant un treball personal d’informació i de síntesi, exposant una valoració personal, o d’imitació i recreació, en suport paper o digital.

 

 1. Aplica els coneixements sobre la llengua i les normes de l’ús lingüístic per a resoldre problemes de comprensió de textos orals i escrits i per a la composició i revisió autònoma dels textos.

 

 1. Coneix i usa la terminologia lingüística adequada en la reflexió sobre l’ús


 2. Criteris puntuació.
1r, 2n i 3r. 
 
·         PROVES CONCEPTUALS: 50% de la nota.

 

Es realitzaran proves escrites després de cada unitat.

 

 

·         PROCEDIMENTS: 40% de la nota. Dins d'aquest apartat es puntuarà:     
                                                             

               - Llibre de lectura:                                                

 

Hi haurà una lectura per cada avaluació, de la qual seran avaluats de manera individual amb un treball escrit o oral, ja siga fitxa de lectura individual, exàmen de lectura o una taula redona a classe. El professor indicarà el que es farà en cada avaluació.

                        - Expressió oral: 
 
Es valorarà tant l'interés per parlar la llengua tant a l'aula com al pati com a llengua vehicular, i també la correcció en l'ús.                                            
 
                        - Expressió escrita:           
 
En aquest apartat es valoraran tots els textos de producció escrita de les distintes tipologies textuals que es demanen a classe, com així també aquells escrits més extraordinaris com els contes per al concurs de nadal de la parroquia o el del concurs sambori.               
                                                                            
                  - Exercicis:   
 

La realització d´ activitats a classe d´ una manera activa i la participació en la correcció d´ exercicis i posades en comú serà valorada en el resultat de cada avaluació i també en el resultat global. Es proporcionaran fitxes de vocabulari i lèxic així com d´ ortografia  per tal de repassar la matèria de manera complementària si escau. Es tindrà en compte la seua realització tant a casa com a l´ aula.

 

              ·    ACTITUT: 10% de la nota.

 

 Es valorarà el comportament a classe, la participació i l'entrega a temps dels treballs. Així mateix, considerarem l´actitud envers l´ idioma atenent molt  a l´ ús de la parla.
 
        4rt.
 
·     PROVES CONCEPTUALS: 70% de la nota.
 

Es realitzaran proves escrites després de cada unitat.

 

·         PROCEDIMENTS: 20% de la nota. Dins d'aquest apartat es puntuarà:    
 

- Llibre de lectura:                                               

 

Hi haurà una lectura per cada avaluació, de la qual seran avaluats de manera individual amb un treball escrit o oral, ja siga fitxa de lectura individual, exàmen de lectura o una taula redona a classe. El professor indicarà el que es farà en cada avaluació.

 
            - Expressió oral:
 
Es valorarà tant l'interés per parlar la llengua tant a l'aula com al pati com a llengua vehicular, i també la correcció en l'ús.                                           
 
            - Expressió escrita: 
         
En aquest apartat es valoraran tots els textos de producció escrita de les distintes tipologies textuals que es demanen a classe, com així també aquells escrits més extraordinaris com els contes per al concurs de nadal de la parroquia o el del concurs sambori.  
            
                                                                          
            - Exercicis: 
   

La realització d´ activitats a classe d'una manera activa i la participació en la correcció d'exercicis i posades en comú serà valorada en el resultat de cada avaluació i també en el resultat global. Es proporcionaran fitxes de vocabulari i lèxic així com d'ortografia per tal de repassar la matèria de manera complementària si escau. Es tindrà en compte la seua realització tant a casa com a l' aula.

 

               ·     ACTITUD: 10%de la nota.
 
Es valorarà el comportament a classe, la participació i l'entrega a temps dels treballs. Així mateix, considerarem l´actitud envers l´ idioma atenent molt a l´ ús de la parla.
Comments