Biologia i Geologia

Biologia i Geologia - Criteris Avaluació i Puntuació

BIOLOGIA I GEOLOGIA – Criteris de qualificació 

La matèria s'avaluarà a partir de proves escritestreballs individual i en equip, la revisió de la llibreta de classe i la valoració de l'actitud de l'alumne en les classes de la matèria.

·         Proves i qüestionaris orals i escrits      60%

·         Treballs d’investigació i cooperatiu       20%

·         Treball indiv: llibreta i deures                10%

·         Actitud: respecte, interès, material       10%


BIOLOGIA I GEOLOGIA 1r – Criteris d’avaluació BIOLOGIA I GEOLOGIA 3r – Criteris d’avaluació BIOLOGIA I GEOLOGIA 4t - Criteris d’avaluació