Anglès

Primera Llengua Estrangera - Criteris Avaluació i Puntuació.


PRIMERA LLENGUA ESTRANGERA


        CRITERIS DE PUNTUACIÓ 

 
El Departament didàctic de l‘àrea de Llengua anglesa (Primera Llengua estrangera) ha revisat i concretat els criteris de puntuació o qualificació, així com els criteris i codis de correcció específics d'esta matèria per al curs 2018-2019.

Al final de cada trimestre l'alumnat és avaluat d'acord amb els objectius i competències bàsiques, concretats en els criteris d'avaluació. La nota numèrica que apareix en el butlletí de notes (d'1 a 10) s'obté a partir dels criteris de qualificació o puntuació consensuats pel professorat de Llengua anglesa i publicats a principi de curs per al coneixement de l'alumnat i les seues famílies.


Estos criteris són els següents:1r i 2n ESO1. CONCEPTES (40%): s'avaluen a través dels exàmens de vocabulari i gramàtica i es qualifiquen amb nota numèrica. També es faran controls específics del vocabulari de cada unitat i controls de verbs irregulars. La mitjana ponderada de les notes obtingudes donarà la nota final d’aquest apartat (4 punts dels 10 de la nota), depenent del seu pes.

2. COMPRENSIÓ LECTORA (READING COMPREHENSION): 10%

3. COMPRENSIÓ ORAL (LISTENING COMPREHENSION): 10%

4. EXPRESSIÓ ESCRITA (WRITTEN COMPOSITIONS): 15%

5. EXPRESSIÓ ORAL  (SPEAKING ACTIVITIES & PHONETICS): 15%


Les quatre destreses s'avaluen de forma contínua al llarg del curs en classe i a través dels exàmens, proves i treballs, individuals, per parelles i grupals. Es qualifiquen amb el sistema de qualificació anglosaxó (de la F a la A).


- Per a aprovar l’assignatura cal obtindre una nota mitjana de 5 o més i, almenys, tindre 3 de les 5 parts aprovades. En cas de no cumplir aquestos mínims, s’han de recuperar les parts suspeses en la data que especifique el professor (es guardarà la nota de les parts aprovades).


- Només tindran recuperació parcial la 1ª i la 2ª avaluació. Si la 3ª avaluació està suspesa, es recuperarà durant l’avaluació extraordinària.


- Si a final del curs queden 2 avaluacions suspeses, caldrà recuperar el curs complet.ACTITUD I TREBALL (10%): s'avaluen de forma contínua al llarg del curs basant-se en la seua actitud en classe (5 %) i al seu treball en classe i a casa (5 %).
          3r ESO


1. CONCEPTES (30%): s'avaluen a través dels exàmens de vocabulari i gramàtica i es qualifiquen amb nota numèrica. També es faran controls específics del vocabulari de cada unitat i controls de verbs irregulars.

2. COMPRENSIÓ LECTORA (READING COMPREHENSION): 15%

3. COMPRENSIÓ ORAL (LISTENING COMPREHENSION): 15%

4. EXPRESSIÓ ESCRITA (WRITTEN COMPOSITIONS): 15%

5. EXPRESSIÓ ORAL  (SPEAKING ACTIVITIES & PHONETICS): 15%


Les quatre destreses s'avaluen de forma contínua al llarg del curs en classe i a través dels exàmens, proves i treballs, individuals, per parelles i grupals. Es qualifiquen amb el sistema de qualificació anglosaxó (de la F a la A).


- Per a aprovar l’assignatura cal obtindre una nota mitjana de 5 o més i, almenys, tindre 3 de les 5 parts aprovades. En cas de no cumplir aquestos mínims, s’han de recuperar les parts suspeses en la data que especifique el professor (es guardarà la nota de les parts aprovades).


- Només tindran recuperació parcial la 1ª i la 2ª avaluació. Si la 3ª avaluació està suspesa, es recuperarà durant l’avaluació extraordinària.


- Si a final del curs queden 2 avaluacions suspeses, caldrà recuperar el curs complet.ACTITUD I TREBALL (10%): s'avaluen de forma contínua al llarg del curs basant-se en la seua actitud en classe (5 %) i al seu treball en classe i a casa (5 %).


    *Aquest criteris de puntuació en Pmar es calculen sobre una puntuació màxima de 7 punts donat que els         continguts es troben adaptats respecte als generals de 3r d'ESO.


            
    4t ESO


1. CONCEPTES (20%): s'avaluen a través dels exàmens de vocabulari i gramàtica i es qualifiquen amb nota numèrica. També es faran controls específics del vocabulari de cada unitat i controls de verbs irregulars.

2. COMPRENSIÓ LECTORA (READING COMPREHENSION): 20%

3. COMPRENSIÓ ORAL (LISTENING COMPREHENSION): 20%

4. EXPRESSIÓ ESCRITA (WRITTEN COMPOSITIONS): 20%

5. EXPRESSIÓ ORAL  (SPEAKING ACTIVITIES & PHONETICS): 20%


Les quatre destreses s'avaluen de forma contínua al llarg del curs en classe i a través dels exàmens, proves i treballs, individuals, per parelles i grupals. Es qualifiquen amb el sistema de qualificació anglosaxó (de la F a la A).


- Per a aprovar l’assignatura cal obtindre una nota mitjana de 5 o més i, almenys, tindre 3 de les 5 parts aprovades. En cas de no cumplir aquestos mínims, s’han de recuperar les parts suspeses en la data que especifique el professor (es guardarà la nota de les parts aprovades).


- Només tindran recuperació parcial la 1ª i la 2ª avaluació. Si la 3ª avaluació està suspesa, es recuperarà durant l’avaluació extraordinària.


- Si a final del curs queden 2 avaluacions suspeses, caldrà recuperar el curs complet.ACTITUD I TREBALL (+/- 10%): s'avaluen de forma contínua al llarg del curs basant-se en la seua actitud en classe i al seu treball en classe i a casa. Pot sumar o restar fins un 10% a la nota final.


    *Aquest criteris de puntuació en PR es calculen sobre una puntuació màxima de 7 punts donat que els         continguts es troben adaptats respecte als generals de 4t d'ESO.L'alumnat de qualsevol curs que presente un absentisme superior al 33% de les sessions de la matèria, podrà perdre el dret a l'avaluació contínua. En eixe cas, tindrà dret a un examen final amb els criteris que establisca el departament.
  MESURES PER A LA RECUPERACIÓ

                 L’alumnat que promociona amb la matèria de Llengua anglesa suspesa podrà recuperar-la si aprova dos avaluacions del curs en què es troba, ja que demostra que ha superat els objectius i els continguts d’un curs superior, tenint sempre en compte que l’avaluació és contínua. També es podrà recuperar la matèria pendent del curs anterior si la nota de l’avaluació final de juny és igual o superior a INS-4 o si és igual o superior a SUF-5 a l'avaluació extraordinària de juliol.

                A més es proposaran programes de reforç personalitzats per a recuperar l'anglés pendent del curs anterior el seguiment i l’avaluació del qual la realitzarà el professor del curs vigent.


WRITTEN COMPOSITIONS


Els alumnes hauran d’escriure dues redaccions per trimestre com a mínim. Els errors gramaticals són graduats. Si són objectius que pertanyen a nivells anteriors a què s'està avaluant, es qualificaran amb més rigor (-0,5 per errada greu). La resta dels errors es qualificaran amb -0,1 per error.


Les redaccions es corregiran utilitzant el codi de correcció establert pel subdepartament d'anglés i seran tornades novament a l'alumne amb l'objectiu que este/a corregisca els errors assenyalats pel professor/a i puga pujar la nota. Les redaccions es podran realitzar en folis o en el Portfolio de l'alumnat.


Terminis de presentació de les redaccions (1 setmana des del dia que es treballa el model a classe) i de les correccions pertinents (1-2 classes al tornar la redacció corregida).

  El codi de correcció (correcting code) utilitzat pel professorat d’anglés és el següent:

GR (errada gramatical)         T (el temps verbal és incorrecte)

SP (errada ortogràfica)         WO (l’orde de les paraules és incorrecte)

P (la puntuació és incorrecta)         R (repetitiu)

PREP (la preposició és incorrecta) WW (la paraula és incorrecta, errada de vocabulari)

C (el connector és incorrecte)         I (errada idiomàtica, no es diu així en anglés)

 (falta una paraula)


El nombre de paraules exigibles en les composicions escrites anirà graduat de la manera següent:


     

            1r ESO:          60-80 paraules.

            2n ESO:         80-100 paraules.

3r ESO:          100-125 paraules.

4t ESO:          125-150 paraules.

 

            Les redaccions obtindran una nota seguint el sistema de qualificació anglosaxó:

 

A+ = 10             Perfect

A = 9                  Excellent        

B+ = 8               Very good +   

B = 7                 Very good

C+ = 6               Good  

C = 5                 Satisfactory

D+ = 4               Weak  

D = 3                 Bad

E+ = 2               Very bad        

E = 1                 Terrible

F = 0                 Red alert


      El nivell d'exigència de cada composició o treball escrit dependrà dels objectius mínims establerts en les programacions per a cada nivell. Així, per exemple, l'ús de connectors exigit per a cada curs i de manera acumulativa serà el següent:

                 1r ESO:  And, but, because, or.

                 2n ESO:  First, next, then, finally, for example, so, to, on the contrary.

                 3r ESO:  However /although / though, despite / in spite of, on the one hand ... on the other hand, in conclusion,  in short, as, because of,                                       for this reason, in order to, so that, moreover.

                 4t ESO:  Apart from, except (for), yet, even though, nevertheless, while / whereas, since, due to, in addition, as well as, besides,                                                 therefore.

  

READING COMPREHENSION


Distribució de llibres de lectura per nivells:


1r ESO:  Una lectura obligatòria per curs (el llibre triat pel departament és The Wind in the Willows) que vos prestarà el professorat i de la qual caldrà fer un examen, activitat o  projecte. De forma voluntària, es podran entregar treballs sobre altres llibres.


2n ESO: Una lectura obligatòria per curs (el llibre triat pel departament és ‘Jenny Abel and the Snisster Mystery’) que vos prestarà el professorat i de la qual caldrà fer examen, activitat o projecte. De forma voluntària, es podran entregar treballs sobre altres llibres.


3r ESO:   Una lectura obligatòria per curs (el llibre triat pel departament és Danger at Shark Rock) que s’haurà de comprar o aconseguir de l’alumnat de cursos anteriors i de la qual es farà examen, activitat o  projecte sobre el contingut del mateix. De forma voluntària, es podran entregar treballs sobre altres llibres.


4t ESO:  Una lectura obligatòria per curs (el llibre triat pel departament és ‘A Sense of Danger’) que s’haurà de comprar o aconseguir de l’alumnat de cursos anteriors i de la qual es farà un examen, activitat o  projecte sobre el contingut del mateix. De forma voluntària, es podran entregar treballs sobre altres llibres.SPEAKING


Els continguts mínims de les activitats comunicatives seran:


1r ESO: introductions, greetings, name, age, nationality, address, habits and  hobbies, picture descriptions, useful expressions.


2n ESO: giving advice, rules, past actions, abilities, comparisons, likes and dislikes, people descriptions, plans for the future.


3r ESO: personality, expressing emotions, suggestions, personal experiences, shopping, talking about materials, expressing conditions.


4t ESO: talking about quantities,  talking   about  worries,     cause and consequence, hypothesis, professional experiences, definitions, past habits.        Es treballarà un dossier d’activitats comunicatives per trimestre que s’avaluarà de manera continua.


      

 

CRITERIS     D'AVALUACIÓ    LOMQE 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN LOMCE

           

        Els criteris d’avaluació de les matèries seran referent fonamental per a valorar tant el grau d'adquisició de les competències bàsiques com el de consecució dels objectius. Els criteris d’avaluació de Primera llengua estrangera:Llengua anglesa per als quatre nivells d’Educació Secundària Obligatòria són detallats a continuació en relació als continguts i les competències bàsiques (també anomenades CC = competències clau) en cinc blocs

  • Bloque 1: Comprensión de textos orales. 
  • Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción.
  • Bloque 3: Comprensión de textos escritos.
  • Bloque 4:  Producción de textos escritos: expresión e interacción.
  • Bloque 5: Elementos transversales a la asignatura. 


1r ESO


Bloque 1: Comprensión de textos orales. Curso 1º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estrategias de comprensión oral

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema: identificación de situaciones similares.

Identificación del tipo de texto, soporte  y estructura: conversación formal e informal, anuncios, informes, noticias, canciones, historietas,  podcast, videoconferencias, etc.

Distinción de  tipos de comprensión. Sentido general, información esencial y puntos principales.

Formulación de hipótesis razonables sobre contenido y contexto.

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos: ideas explicitas y paralingüísticos: modulación de la voz.

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos: palabras clave, ruido ambiental, etc.

Técnicas de escucha activa: escuchar sin interrumpir, mostrar atención, interés y empatía.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales propias de los contactos sociales cotidianos tales como disculpas, agradecimientos, o despedidas.

Patrones de comportamiento: expresiones faciales y gestos.

Relaciones interpersonales e interculturales tales como las normas de cortesía y las muestras de respeto entre personas de diferentes culturas y orígenes.

Registro: diferenciar una situación formal de una informal.

Convenciones sociales: comportamiento en invitaciones, fiestas, etc.

Manifestaciones culturales y artísticas tales como canciones, textos literarios, monumentos, personajes, etc.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: saludar, despedirse, presentarse o presentar a alguien, pedir disculpas, agradecer y felicitar.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: señalar que se entiende o preguntar si se ha entendido; deletrear y pedir que se deletree algo; pedir que alguien hable más despacio.

Descripción de personas, objetos y lugares.

Narración de acciones y situaciones habituales del momento presente y del pasado. Planes y proyectos.

Petición y ofrecimiento de información sobre datos personales, lugares, horarios, fechas, precios y  cantidades. Petición de permiso o de ayuda para hacer algo.

Expresión del conocimiento, la seguridad, la duda, el  acuerdo, la satisfacción y sus contrarios.

Expresión de la voluntad, la orden  y la prohibición. Invitaciones e instrucciones.

Expresión de sensaciones físicas y estados de ánimo. Expresión de sentimientos como el agrado o el afecto.

Concepción del uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Comprensión de la  función  poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción)

Formación de palabras muy frecuentes.

Iniciación de algunas colocaciones básicas.

Vocabulario usual para los temas siguientes:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con las intenciones comunicativas (1)

Estructuras morfo-sintácticas y discursivas (2)

BL1.1. Identificar, aplicando estrategias de comprensión oral, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes en textos orales muy breves y estructurados, en diferentes soportes, y articulados a velocidad lenta,  sobre temas próximos a sus intereses en los ámbitos personal, público y educativo y en sus correspondientes registros, en condiciones acústicas que no distorsionen el mensaje.

 

BL1.2. Detectar en textos orales, de manera guiada y cuando éstos aparecen de manera explícita,  los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales, a las costumbres, celebraciones, manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

 

BL1.3. Distinguir, de manera guiada y con la ayuda de ejemplos, las funciones comunicativas del nivel y las estructuras morfo-sintácticas asociadas, así como la organización textual y el léxico de uso frecuente para la comprensión de textos orales muy breves claramente estructurados y en diferentes soportes.

 

BL1.4. Inferir, de manera guiada,  el significado de palabras y expresiones nuevas en textos orales muy breves, en diferentes soportes, con apoyo visual, del contexto y del contexto.

 

BL1.5. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación para reconocer los significados e intenciones comunicativas en  textos orales muy breves y estructurados,  en diferentes soportes.

 

 

CCLI

CAA

 

 

 

 

CCLI

CSC

CEC

 

 

 

 CCLI

CSC

 

 

 

 CCLI

CAA

 

 

CCLIBloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. Curso 1º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estrategias de producción e interacción oral.

Planificación

Composición del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.

Adecuación  al texto monológico o dialógico al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.

Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.

Ejecución

Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

Confianza en sí mismo y asertividad .

Revisión de la tarea  o del mensaje para simplificar, mejorar y clarificar el contenido tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

Coevaluación de la producción oral.

Andamiaje con los conocimientos previos de otras lenguas.

Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos , paralingüísticos o paratextuales.

Lingüísticos:

Modificación de palabras de significado parecido.

Definición o reformulación de un término o expresión.

Paralingüísticos y paratextuales:

Solicitud de ayuda.

Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado).

Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente: gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal y proxémica.

Interacción oral: fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra.

Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales propias de los contactos sociales cotidianos tales como disculpas, agradecimientos, o despedidas.

Patrones de comportamiento: expresiones faciales y gestos.

Relaciones interpersonales e interculturales tales como las normas de cortesía y las muestras de respeto entre personas de diferentes culturas y orígenes.

Registro: diferenciar una situación formal de una informal.

Convenciones sociales: comportamiento en invitaciones, fiestas, etc.

Manifestaciones culturales y artísticas tales como canciones, textos literarios, monumentos, personajes, etc.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: saludar, despedirse, presentarse o presentar a alguien, pedir disculpas, agradecer y felicitar.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: señalar que se entiende o preguntar si se ha entendido; deletrear y pedir que se deletree algo; pedir que alguien hable más despacio.

Descripción de personas, objetos y lugares.

Narración de acciones habituales o del momento presente; de acciones y situaciones del pasado; de planes y proyectos.

Petición y ofrecimiento de información sobre datos personales, lugares, horarios, fechas, precios y  cantidades; de permiso o de ayuda para hacer algo.

Expresión del conocimiento, la seguridad, la duda, el  acuerdo, la satisfacción y sus contrarios.

Expresión de la voluntad, la orden y la prohibición. Invitar y dar instrucciones.

Expresión de sensaciones físicas y estados de ánimo. Expresión de sentimientos como el agrado o el afecto.

Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Función poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)

Formación de palabras muy frecuentes.

Iniciación de algunas colocaciones básicas.

Vocabulario usual para los temas siguientes:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con las intenciones comunicativas (1)

Estructuras morfo-sintácticas y discursivas (2)

BL2.1. Producir o coproducir, de manera guiada, aplicando estrategias de  expresión oral textos monológicos o dialógicos muy breves, comprensibles y estructurados, en diferentes soportes, sobre temas cercanos a sus intereses, en los ámbitos personal, público y educativo, en un registro formal, informal o neutro, aunque a veces haya pausas, vacilaciones y rectificaciones.

 

BL2.2. Incorporar, a la producción oral, de manera guiada o con ayuda de modelos, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales, a las convenciones sociales y a las manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

 

BL2.3. Producir o coproducir, con ayuda de modelos, textos orales muy breves en diferentes soportes, coherentes y adecuados al propósito comunicativo, utilizando  los conocimientos sobre funciones, patrones discursivos, organización textual, estructuras morfo-sintácticas  y léxico de uso frecuente con creatividad.

 

BL2.4. Utilizar en situaciones de comunicación habituales claramente estructuradas, de manera guiada, las estrategias y los recursos lingüísticos y paralingüísticos propios de la interacción oral, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.

 

BL2.5. Pronunciar enunciados, de forma clara, empleando los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación del nivel, aunque a veces se cometan errores que no interrumpan la comunicación.

 

 

 

 

CCLI

CAA

 

 

  

CCLI

CSC

CEC

 

 

  

CCLI

CAA

 

   

CCLI

CAA

CSC

 

 

CCLI


Bloque 3: Comprensión de textos escritos. Curso 1º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema.

Identificación del tipo de texto, su estructura y su formato: anuncios, informes, cartas y correos electrónicos, canciones, recetas, historietas. Identificación del registro formal, informal y neutro.

Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el ritmo necesarios para la comprensión del texto. 

Comprensión automatizada de palabras de alta frecuencia en distintos contextos de lectura.

Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, puntos principales.

Formulación de hipótesis razonables sobre contenido y contexto y estructura del texto. Predecir el tema.

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos.

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Comprobación de hipótesis iniciales con elementos del texto.

Utilización de diccionarios, monolingües y bilingües tanto en formato impreso como digital.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales propias de los contactos sociales cotidianos tales como disculpas, agradecimientos, o despedidas.

Patrones de comportamiento.

Relaciones interpersonales e interculturales tales como las normas de cortesía y las muestras de respeto entre personas de diferentes culturas y orígenes.

Registro: diferenciar una situación formal de una informal.

Convenciones sociales: comportamiento en invitaciones, fiestas, etc.

Manifestaciones culturales y artísticas tales como canciones, textos literarios, monumentos, personajes, etc.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: saludar, despedirse, presentarse o presentar a alguien, pedir disculpas, agradecer y felicitar.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: señalar que se entiende o preguntar si se ha entendido; deletrear y pedir que se deletree algo; pedir que alguien hable más despacio.

Descripción de personas, objetos y lugares.

Narración de acciones habituales y situaciones  del momento presente y del pasado. Planes y proyectos.

Petición y ofrecimiento de información sobre datos personales, lugares, horarios, fechas, precios y  cantidades; de permiso o de ayuda para hacer algo.

Expresión del conocimiento, la seguridad, la duda, el  acuerdo, la satisfacción y sus contrarios.

Expresión de la voluntad, la orden  y la prohibición. Invitar y dar instrucciones.

Expresión de sensaciones físicas y estados de ánimo. Expresión de sentimientos como el agrado o el afecto.

Concepción del uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Comprensión de la  función poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción)

Formación de palabras muy frecuentes.

Iniciación de algunas colocaciones básicas.

Vocabulario usual para los temas siguientes:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones gráficos y convenciones ortográficas y su relación con las intenciones comunicativas.

Reglas ortográficas básicas; puntuación; convenciones tipográficas; abreviaturas; símbolos de uso común; convenciones ortográficas más habituales en la  redacción de textos en soporte electrónico: Netiqueta.

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL3.1. Identificar, aplicando estrategias de comprensión escrita, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes en textos muy breves, continuos y discontinuos, en diferentes soportes, en un registro formal, informal o neutro, sobre temas cercanos a sus intereses, en los ámbitos personal, público, educativo.

 

BL3.2. Leer en voz alta textos literarios o no literarios, muy breves y bien estructurados, articulando correctamente las palabras, con ritmo, entonación y una progresiva automatización que le facilite la comprensión del texto.

 

BL3.3. Detectar en textos escritos, de manera guiada y cuando aparecen de manera explícita,  los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales, a las costumbres, celebraciones, manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

 

BL3.4. Distinguir, de manera guiada y con la ayuda de ejemplos,  las funciones comunicativas del nivel y las estructuras morfosintácticas asociadas, así como  la organización textual y el léxico de uso frecuente, las convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, para la comprensión de textos escritos muy breves, claramente estructurados y en diferentes soportes.

 

BL3.5. Inferir, de manera guiada, el significado de palabras y expresiones nuevas en textos escritos muy breves, en diferentes soportes,  con apoyo audiovisual y del contexto.

CCLI

CAA

 

 

  

CCLI

 

 

  

CCLI

CSC

CEC

 

 

 

CCLI

 

  

 

 

CCLI

CAA


Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. Curso 1º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estrategias de producción e interacción escrita

Planificación

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea. Uso de organizadores gráficos para generar ideas.

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos. Búsqueda de información en fuentes preseleccionadas.

Ejecución

Expresión del mensaje con claridad  ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos; correspondencia personal; correspondencia  formal básica.

Andamiaje en los conocimientos previos de léxico y expresiones familiares.

Utilización de oraciones simples y organización del texto con la suficiente cohesión interna y coherencia para transmitir el significado deseado.

Revisión.

Reajuste de la tarea para mejorar el contenido y la claridad de la expresión escrita y simplificar el mensaje inicial tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales propias de los contactos sociales cotidianos tales como disculpas, agradecimientos, o despedidas.

Patrones de comportamiento.

Relaciones interpersonales e interculturales tales como las normas de cortesía y las muestras de respeto entre personas de diferentes culturas y orígenes.

Registro: diferenciar una situación formal de una informal.

Convenciones sociales: comportamiento en invitaciones, fiestas, etc.

Manifestaciones culturales y artísticas tales como canciones, textos literarios, monumentos, personajes, etc.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: saludar, despedirse, presentarse o presentar a alguien, pedir disculpas, agradecer y felicitar.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: señalar que se entiende o preguntar si se ha entendido; deletrear y pedir que se deletree algo; pedir que alguien hable más despacio.

Descripción de personas, objetos y lugares.

Narración de acciones y situaciones habituales del momento presente y  del pasado. Planes y proyectos.

Petición y ofrecimiento de información sobre datos personales, lugares, horarios, fechas, precios y  cantidades; de permiso o de ayuda para hacer algo.

Expresión del conocimiento, la seguridad, la duda, el acuerdo, la satisfacción y sus contrarios.

Expresión de la voluntad, la orden  y la prohibición. Invitar y dar instrucciones.

Expresión de sensaciones físicas y estados de ánimo. Expresión de sentimientos como el agrado o el afecto.

Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Función poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)

Formación de palabras muy frecuentes.

Iniciación de algunas colocaciones básicas.

Vocabulario usual para los temas siguientes:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones gráficos y convenciones ortográficas y su relación con las intenciones comunicativas.

Reglas ortográficas básicas, puntuación, convenciones tipográficas, abreviaturas, símbolos de uso común y convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico: Netiqueta.

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL4.1. Producir o coproducir, con ayuda de modelos, textos escritos muy breves, continuos o discontinuos, coherentes y estructurados,  en diferentes soportes, en un registro formal, informal o neutro, sobre temas cercanos a sus intereses, en los ámbitos personal, público, educativo, aplicando  las estrategias de planificación, ejecución y revisión con creatividad.

 

BL4.2. Incorporar, a la producción escrita, de manera guiada o con ayuda de modelos, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales, a las convenciones sociales y a las manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

 

BL4.3. Producir o coproducir, con ayuda de modelos, textos escritos muy breves en diferentes soportes, coherentes y adecuados al propósito comunicativo, utilizando los conocimientos sobre funciones, patrones discursivos, organización textual, estructuras morfosintácticas, convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como el léxico de uso frecuente, en situaciones comunicativas cotidianas con creatividad.

 

BL4.4. Producir correspondencia personal, formal e informal, de manera guiada, en diferentes soportes sobre temas relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana y temas de actualidad, en el ámbito personal, público, social y académico,  respetando convenciones, normas de cortesía y netiqueta.

 

 

 

CCLI

CAA

 

 

  

CCLI

CSC

CEC

 

 

  

CCLI

 

 

 

 

 

CCLI

CSC


Bloque 5: Elementos transversales a la asignatura. Curso 1º ESO 

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Búsqueda, selección y organización de la información en medios digitales.

Herramientas digitales de búsqueda y visualización como búsqueda en blogs, foros, banco de sonidos, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias virtuales, bases de datos especializadas.

Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información.

Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red.

Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información.

Organización de la información siguiendo diferentes criterios.

Comunicación

Uso de las herramientas más comunes de las TIC y de las audiovisuales para colaborar y comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias y comprender las ideas ajenas, etc. Compartir información y recursos y construir un producto o meta colectivo.

Correo electrónico. Módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje. Servicios de la web social como blogs, wikis, foros.

Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso.

Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo.

Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y compartirla con el grupo.

Creación de contenidos digitales.

Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. Diseño de presentaciones multimedia.

Escalado, rotación y recorte de imágenes.

Derechos de autor y licencias de publicación.

Habilidades personales de autorregulación.

Iniciativa e innovación.

Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades.

Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. Perseverancia, flexibilidad.

Pensamiento alternativo.

Sentido crítico.

Planificación y evaluación de proyectos.   

Pensamiento medios-fin.

Estrategias de planificación, organización y gestión.

Selección de la información técnica y recursos materiales.

Estrategias de supervisión y resolución de problemas.

Evaluación de procesos y resultados. 

Valoración del error como oportunidad.

Habilidades de comunicación.

Toma de decisiones vocacional.

Entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del área.

Autoconocimiento de fortalezas y debilidades.

Trabajo cooperativo

Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas.

Asunción de distintos roles en equipos de trabajo.

Pensamiento de perspectiva.

Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.

Técnicas de escucha activa.

Diálogo igualitario.

Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo.

Uso del vocabulario específico de la asignatura.

Concepción del uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Lengua y comunicación. Metalenguaje.

Lenguaje de aula.

Glosario términos conceptuales del nivel educativo.

BL5.1. Buscar y seleccionar información, documentos de texto, imágenes, bandas sonoras y vídeos a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrastada en medios digitales como banco de sonidos, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias virtuales o bases de datos especializadas, registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.

 

BL5.2. Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva filtrando y compartiendo información y contenidos digitales y utilizando la herramientas de comunicación TIC, servicios de la web social y entornos virtuales de aprendizaje. Aplicar buenas formas de conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y proteger a otros de las malas prácticas como el ciberacoso.

 

BL5.3. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto o presentaciones multimedia con sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio para incluirlos en sus propios proyectos y tareas, conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de licencias.

 

BL5.4. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e interés durante su desarrollo  y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas.

 

BL5.5. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos,  adaptarlo a cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los resultados obtenidos.

 

BL5.6. Reconocer los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del nivel educativo e identificar los conocimientos, habilidades y competencias que demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.

 

BL5.7. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo  sus aportaciones  y  utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias.

 

BL5.8. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito  personal, académico, social o profesional. 

 

CD

 

 

 

  

 

CD

CSC

 

 

 

 

CD

 

 

 

SIEE

 

 

 

 

SIEE

CAA

 

 

  

SIEE

 

  

SIEE

CSC

CAA

 

 

CCLI

CAA
2n ESO


Bloque 1: Comprensión de textos orales  Curso 2º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estrategias de comprensión oral

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el propósito y el contexto del texto. 

Identificación del tipo de texto, soporte  y estructura: conversación formal e informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, informes, noticias, canciones, fábulas, poemas, historias, podcast, videoconferencias, etc.

Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, puntos principales, y detalles relevantes.

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto e intención comunicativa.

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos: ideas explícitas e implícitas en el texto y paralingüísticos:  modulación y tono de la voz.

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos: palabras y expresiones clave, tono de voz, etc.

Técnicas de escucha activa: escuchar sin interrumpir, mostrar atención e interés, mostrar empatía, emitir refuerzos.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales propias de los contactos cotidianos, tales como pedir permiso o interesarse por personas.

Patrones de comportamiento: tono de la voz, dar la mano o besar al saludarse, etc.

Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes tolerantes y de respeto.

Registro: relacionar el registro con la situación comunicativa.

Convenciones sociales como vestimenta y tradiciones.

Manifestaciones culturales y artísticas como música, deporte, literatura y fiestas.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: responder a saludos o agradecimientos; interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de interés, sorpresa, alegría o pena.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: repetir o solicitar repetición o aclaración, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha olvidado. Pedir el turno de palabra.

Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, y lugares.

Narración de acontecimientos pasados, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

Petición y ofrecimiento de información, sobre personas, objetos y actividades; sobre indicaciones a lugares.

Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, posible y sus contrarios.

Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad o imposibilidad.

Expresión de sentimientos como sorpresa, alegría, pena y temor. Expresión de estados de salud.

Concepción del uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Comprensión de la  función  estética y poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción)

Formación de palabras frecuentes.

Ampliación y repaso de colocaciones básicas.

Cognados y falsos cognados.

Expresiones idiomáticas básicas más habituales.

Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con las intenciones comunicativas (1)

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL1.1. Identificar, aplicando estrategias de comprensión oral, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y estructurados, en diferentes soportes, y articulados a velocidad lenta,  sobre temas próximos a sus intereses y generales en los ámbitos personal, público y educativo y en sus correspondientes registros, en condiciones acústicas que no distorsionen el mensaje.

 

BL1.2. Detectar en textos orales, cuando aparecen de manera explícita, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, al comportamiento,   a las relaciones interpersonales, a las costumbres, celebraciones y manifestaciones culturales y artísticas, aceptando las diferencias como elemento enriquecedor.

 

BL1.3. Distinguir, con la ayuda de ejemplos, las funciones comunicativas del nivel y las estructuras morfosintácticas asociadas, así como la organización textual y el léxico de uso frecuente para la comprensión de textos orales breves claramente estructurados y en diferentes soportes.

 

BL1.4. Inferir, de manera guiada,  el significado de palabras y expresiones nuevas en textos orales breves, en diferentes soportes, con apoyo visual, del contexto y del cotexto.

 

BL1.5. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación para reconocer los significados e intenciones comunicativas en  textos orales breves y estructurados, en diferentes soportes.

CCLI

CAA

 

 

 

  

CCLI

CSC

CEC

 

  

CCLI

CSC

 

  

CCLI

CAA

 

 

CCLI


Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. Curso 2º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estrategias de producción e interacción oral.

Planificación

Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.

Adecuación del texto monológico o dialógico al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.

Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.

Ejecución

Expresión del mensaje con claridad y coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

Confianza en sí mismo y asertividad.

Revisión de la tarea  o el mensaje para simplificar, mejorar y clarificar el contenido tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

Coevaluación de la producción oral.

Andamiaje con los conocimientos previos de otras lenguas.

Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos o paratextuales.

Lingüísticos:

Modificación de palabras de significado parecido.

Definición o reformulación de un término o expresión.

Paralingüísticos y paratextuales:

Petición de ayuda.

Uso de técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado).

Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente: gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal y proxémica.

Interacción oral: fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra.

Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales propias de los contactos sociales cotidianos tales como  pedir permiso o interesarse por personas.

Patrones de comportamiento: tono de la voz, dar la mano o besar al saludarse, etc.

Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes tolerantes y de respeto.

Registro: relación del registro con la situación comunicativa.

Convenciones sociales como vestimenta y tradiciones.

Manifestaciones culturales y artísticas tales como música, deporte, literatura, fiestas, etc.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: responder a saludos o agradecimientos. Interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de interés, sorpresa, alegría o pena.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: repeticiones o aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha olvidado. Pedir el turno de palabra.

Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, y lugares.

Narración de acontecimientos pasados, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

Petición y ofrecimiento de información, sobre personas, objetos y actividades; sobre indicaciones a lugares.

Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, posible y sus contrarios.

Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad o imposibilidad.

Expresión de sentimientos como sorpresa, alegría pena y temor. Expresión de estados de salud.

Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Función estética y poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)

Formación de palabras frecuentes.

Ampliación y repaso de colocaciones básicas.

Cognados y falsos cognados.

Expresiones idiomáticas básicas más habituales.

Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con las intenciones comunicativas (1)

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL2.1. Producir o coproducir, aplicando  estrategias de expresión oral y con la ayuda de modelos, textos monológicos o dialógicos breves, comprensibles y estructurados, sobre temas cercanos a sus intereses, en diferentes soportes, en los ámbitos personal, público y educativo, en un registro formal, informal o neutro, aunque a veces haya pausas, vacilaciones y rectificaciones.

 

BL2.2. Incorporar, en los textos orales, con ayuda de modelos, aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a los contactos sociales cotidianos, al comportamiento, a las relaciones interpersonales, a las costumbres, celebraciones y manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

 

BL2.3. Producir o coproducir, con la ayuda de modelos, textos orales breves  en diferentes soportes,  coherentes y adecuados al propósito comunicativo, utilizando  los conocimientos sobre funciones, patrones discursivos, organización textual, estructuras morfosintácticas  y léxico de uso frecuente, con sentido estético y creatividad.

 

BL2.4. Utilizar en situaciones de comunicación habituales claramente estructuradas y en diferentes soportes, con la ayuda de modelos, las estrategias y los recursos lingüísticos y paralingüísticos propios de la interacción oral, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.

 

BL2.5. Pronunciar enunciados  de forma clara, empleando los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación del nivel, aunque a veces se cometan errores que no interrumpan la comunicación.

 

 

 

CCLI

CAA

 

 

 

 

 

CCLI

CSC

CEC

 

 

 

 

CCLI

CAA

 

 

 

 

CCLI

CAA

CSC

 

 

 

CCLI


Bloque 3: Comprensión de textos escritos. Curso 2º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Identificar el propósito y el contexto del texto.

Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y correos electrónicos,  instrucciones, fábulas, poemas, y relatos adaptados. Identificación del  registro formal, informal  o neutro.

Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el ritmo necesarios para la comprensión del texto. 

Comprensión automatizada de palabras de alta frecuencia, palabras más comunes y aquellas de interés personal, en distintos contextos de lectura.

Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, puntos principales y detalles relevantes. Resumen de ideas importantes y cita de detalles de interés.

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto, estructura del texto e intención comunicativa.

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. Uso de información explícita e implícita y de las ideas del texto para realizar hipótesis razonables.

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  Enumeración de elementos del texto para realizar hipótesis.

Utilización de diccionarios, monolingües y bilingües tanto en formato impreso como digital.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales propias de los contactos sociales cotidianos tales como  pedir permiso o interesarse por personas.

Patrones de comportamiento.

Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes tolerantes y de respeto.

Registro: relacionar el registro con la situación comunicativa.

Convenciones sociales: vestimentas, tradiciones, etc.

Manifestaciones culturales y artísticas como música, deporte, literatura y fiestas.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: responder a saludos o agradecimientos; interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de interés, sorpresa, alegría o pena.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: repeticiones o aclaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha olvidado. Pedir el turno de palabra.

Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, y lugares.

Narración de acontecimientos pasados, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

Petición y ofrecimiento de información sobre personas,   objetos, actividades e indicaciones. 

Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, posible y sus contrarios.

Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad o imposibilidad.

Expresión de sentimientos como sorpresa, alegría, pena y temor. Expresión de estados de salud.

Concepción del uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Comprensión de la  función  estética y poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción)

Formación de palabras frecuentes.

Ampliación y repaso de colocaciones básicas.

Cognados y falsos cognados.

Expresiones idiomáticas básicas más habituales.

Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones gráficos y convenciones ortográficas y su relación con las intenciones comunicativas.

Reglas ortográficas básicas, puntuación, convenciones tipográficas, abreviaturas, símbolos de uso común y convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico: Netiqueta.

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL3.1. Identificar, aplicando estrategias de comprensión escrita, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes en textos  breves continuos y discontinuos, en diferentes soportes, en un registro formal, informal o neutro, sobre temas cercanos a sus intereses, en los ámbitos personal, público y educativo.

 

BL3.2. Leer en voz alta textos literarios y no literarios breves y bien estructurados, articulando correctamente las palabras, con ritmo, entonación y una progresiva automatización que le facilite la comprensión del texto.

 

BL3.3. Detectar en textos escritos, cuando aparecen de manera explícita, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales, a las costumbres, celebraciones y manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

 

BL3.4. Distinguir, con ayuda de ejemplos,  las funciones comunicativas del nivel y las estructuras morfosintácticas asociadas, así como la organización textual y el léxico de uso frecuente, las convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación para la comprensión de textos escritos breves, claramente estructurados y en diferentes soportes.

 

BL3.5. Inferir, de manera guiada, el significado de palabras y expresiones nuevas en textos escritos breves en diferentes soportes, con apoyo audiovisual y del contexto y del cotexto.

CCLI

CAA

 

 

 

CCLI

 

 

  

CCLI

CSC

CEC

 

 

  

CCLI

 

 

 

 

CCLI

CAA


Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. Curso 2º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estrategias de producción e interacción escrita

Planificación

Movilizar y coordinar las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea. Generación de ideas sobre el tema utilizando distintas estrategias y recursos.

Localizar y usar adecuadamente recursos lingüísticos o temáticos. Selección de información básica de distintas fuentes para apoyar las ideas de la producción escrita.

Ejecución

Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos; correspondencia personal; correspondencia formal básica.

Andamiaje en los conocimientos previos  de textos y estructuras similares.

Utilización de oraciones simples y compuestas y organizar el texto con cohesión y coherencia.

Revisión.

Reajuste de la tarea o el mensaje tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.  Revisión de la ortografía y del significado del léxico elegido.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales propias de los contactos sociales cotidianos tales como pedir permiso o interesarse por personas.

Patrones de comportamiento.

Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes tolerantes y de respeto.

Registro: relacionar el registro con la situación comunicativa.

Convenciones sociales: vestimentas, tradiciones, etc.

Manifestaciones culturales y artísticas tales como música, deporte, literatura, fiestas, etc.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: responder a saludos o agradecimientos; interesarse por personas y reaccionar ante una información con expresiones de interés, sorpresa, alegría o pena.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: repeticiones y acalaraciones, preguntar por una palabra o expresión que no se conoce o se ha olvidado. Pedir el turno de palabra.

Descripción de cualidades físicas de personas, objetos, y lugares.

Narración de acontecimientos pasados, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

Petición y ofrecimiento de información, sobre personas,   objetos y actividades; sobre indicaciones a lugares.

Expresión y justificación de las opiniones. Valoración de un hecho como fácil, posible y sus contrarios.

Expresión de la necesidad, la obligación, la posibilidad o imposibilidad.

Expresión de sentimientos como sorpresa, alegría, pena y temor. Expresión de estados de salud.

Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Función  estética y poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)

Formación de palabras frecuentes.

Ampliación y repaso de colocaciones básicas.

Cognados y falsos cognados.

Expresiones idiomáticas básicas más habituales.

Ampliación del vocabulario usual para los temas siguientes:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones gráficos y convenciones ortográficas y su relación con las intenciones comunicativas.

Reglas ortográficas básicas, puntuación, convenciones tipográficas, abreviaturas, símbolos de uso común, convenciones ortográficas más habituales en la  redacción de textos en soporte electrónico: Netiqueta.

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL4.1. Producir o coproducir, con ayuda de modelos, textos escritos breves, continuos o discontinuos, coherentes y estructurados, en diferentes soportes, en   un registro formal, informal o neutro, sobre temas cercanos a sus intereses, en los ámbitos personal, público, educativo, aplicando  las estrategias de planificación, ejecución y revisión con creatividad y sentido estético.

 

BL4.2. Incorporar, a la producción escrita, de manera guiada o con ayuda de modelos, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales, a las convenciones sociales y a las manifestaciones culturales y artísticas, respetando las normas de cortesía en diferentes contextos, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

 

BL4.3. Producir o coproducir, con ayuda de modelos, textos escritos breves en diferentes soportes, coherentes y adecuados al propósito comunicativo, utilizando los conocimientos sobre funciones, patrones discursivos, organización textual, estructuras morfosintácticas, convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como el léxico de uso frecuente,  en situaciones comunicativas cotidianas con sentido estético y creatividad.

 

BL4.4. Producir correspondencia personal, formal e informal, con ayuda de modelos, en diferentes soportes sobre temas relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana y temas de actualidad, en el ámbito personal, público, social y académico,  respetando convenciones, normas de cortesía y netiqueta.

CCLI

CAA

 

 

 

 

 

CCLI

CSC

CEC

 

 

 

 

 

CCLI

 

 

 

 

 

 

 

CCLI

CSCBloque 5: Elementos transversales a la asignatura. Curso 2º ESO 

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Búsqueda, selección y organización de la información en medios digitales.

Herramientas digitales de búsqueda y visualización: búsqueda en blogs, wikis, foros, banco de sonidos, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias virtuales, bases de datos especializadas.

Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información.

Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red.

Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información.

Organización de la información siguiendo diferentes criterios.

Comunicación

Uso de las herramientas más comunes de las TIC y de las audiovisuales para colaborar y comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias y comprender las ideas ajenas, etc. Compartir información y recursos y construir un producto o meta colectivo.

Correo electrónico. Módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje. Servicios de la web social como blogs, wikis, foros.

Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso.

Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo.

Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y compartirla con el grupo.

Creación de contenidos digitales

Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. Diseño de presentaciones multimedia.

Escalado, rotación y recorte de imágenes.

Derechos de autor y licencias de publicación.

Habilidades personales de autorregulación

Iniciativa e innovación

Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades

Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. Perseverancia, flexibilidad.

Pensamiento alternativo.

Sentido crítico

Planificación y evaluación de proyectos   

Pensamiento medios-fin

Estrategias de planificación, organización y gestión.

Selección de la información técnica y recursos materiales.

Estrategias de supervisión y resolución de problemas.

Evaluación de procesos y resultados. 

Valoración del error como oportunidad.

Habilidades de comunicación

Toma de decisiones vocacional 

Entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del área.

Autoconocimiento de fortalezas y debilidades.

Trabajo cooperativo.

Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas.

Asunción de distintos roles en equipos de trabajo.

Pensamiento de perspectiva.

Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.

Técnicas de escucha activa.

Diálogo igualitario.

Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo.

Uso del vocabulario específico de la asignatura.

Concepción del uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Lengua y comunicación. Metalenguaje.

Lenguaje de aula.

Glosario términos conceptuales del nivel educativo.

BL5.1. Buscar y seleccionar información, documentos de texto, imágenes, bandas sonoras y vídeos a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrastada en medios digitales como banco de sonidos, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias virtuales o bases de datos especializadas, registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.

 

BL5.2. Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva filtrando y compartiendo información y contenidos digitales y utilizando la herramientas de comunicación TIC, servicios de la web social y entornos virtuales de aprendizaje. Aplicar buenas formas de conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y proteger a otros de las malas prácticas como el ciberacoso.

 

BL5.3. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto o presentaciones multimedia con sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio para incluirlos en sus propios proyectos y tareas, conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de licencias.

 

BL5.4. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e interés durante su desarrollo  y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas.

 

BL5.5. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos,  adaptarlo a cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los resultados obtenidos.

 

BL5.6. Reconocer los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del nivel educativo e identificar los conocimientos, habilidades y competencias que demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.

 

BL5.7. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo  sus aportaciones  y  utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias.

 

BL5.8. Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito  personal, académico, social o profesional. 

 

 

CD

 

 

 

 

 

 

CD

CSC

 

 

 

 

 

CD

 

 

 

 

SIEE

 

 

 

 

SIEE

CAA

 

 

 

 

SIEE

 

 

 

 

SIEE

CSC

CAA

 

 

 

CCLI

CAA


3r ESO

 

Bloque 1: Comprensión de textos orales. Curso 3º ESO

 

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje evaluables

Estrategias de comprensión oral

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema (conectar el propio conocimiento y experiencia sobre el tema).

Identificación del tipo de texto, soporte y estructura: conversación formal e informal, entrevistas, llamadas telefónicas, anuncios, biografías, informes, noticias, canciones, fábulas, poemas, historias, podcast, videoconferencias, etc.

Distinción de tipos de comprensión: sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes en una variedad de textos más complejos.

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto apoyándolas con información del texto.

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos, como el sentido literal del vocablo y énfasis del hablante, y paralingüísticos, como la modulación y tono de la voz.

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos: registros, relaciones interpersonales, etc.

Técnicas de escucha activa como mostrar empatía, parafrasear, emitir refuerzos y resumir para clarificar.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales cotidianos en situaciones formales o informales.

Patrones de comportamiento: comparar gestos y expresiones más frecuentes en diferentes culturas.

Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes y valores en las relaciones de género.

Registro: reconocer formas de expresiones propias de situaciones formales e informales.

Convenciones sociales: costumbres, normas de comportamiento social, etc.

Manifestaciones culturales y artísticas como personajes célebres, arte y autores.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: elogiar, invitar, felicitar, brindar, dar la bienvenida, expresión de buenos deseos y reaccionar en esas situaciones.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: señalar si se sigue una intervención y pedir aclaraciones. Explicar o traducir una palabra para ayudar a alguien que no ha entendido.

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares.

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y consejos.

Expresión y contraste de opiniones, acuerdos totales y parciales. Comparar situaciones o acciones.

Expresión de la decisión. Explicar causas, finalidad y consecuencia. Formulación de condiciones para realizar algo.

Expresión de sentimientos tales como preocupación, esperanza, cansancio y aburrimiento. Reaccionar ante los sentimientos de los demás. Expresión de mejoras o empeoramientos de salud.

Concepción del uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción)

Formación de palabras frecuentes.

Ampliación de colocaciones básicas y más específicas.

Cognados y falsos cognados.

Expresiones idiomáticas más habituales.

Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.

Desarrollo y expansión del vocabulario usual para los temas siguientes:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con las intenciones comunicativas (1)

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL1.1. Identificar, aplicando estrategias de comprensión oral, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes en textos orales breves y estructurados, en diferentes soportes, y articulados a velocidad media, sobre temas generales, en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional y en sus correspondientes registros, en condiciones acústicas que no distorsionen el mensaje.

 

BL1.2. Detectar, en textos orales, cuando éstos aparecen de manera explícita e implícita, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales e interculturales, a las costumbres, celebraciones y manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

 

BL1.3. Distinguir las funciones comunicativas del nivel y las estructuras morfosintácticas asociadas, así como la organización textual y el léxico, expresiones y modismos de uso frecuente para la comprensión de textos orales breves y de longitud media claramente estructurados y en diferentes soportes.

 

BL1.4. Inferir el significado de palabras y expresiones de uso menos frecuente, en textos orales breves o de longitud media, en diferentes soportes, con apoyo del contexto y del cotexto.

 

BL1.5. Discriminar patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación para reconocer los significados e intenciones comunicativas en textos orales de longitud media, en diferentes soportes.

CCLI

CAA

 

 

 

 

 

CCLI

CSC

CEC

 

 

 

 

CCLI

CSC

 

 

 

 

CCLI

CAA

 

 

CCLI

1. Capta los puntos principales y detalles relevantes de indicaciones, anuncios, mensajes y comunicados breves y articulados de manera lenta y clara (p. e. descripciones de personas, compras a través de Internet, conversaciones telefónicas, conversaciones sobre deporte,  comida o animales, planes para el fin de semana), siempre que las condiciones acústicas sean buenas y el sonido no esté distorsionado.

 

2. Entiende lo esencial de lo que se le dice en transacciones y gestiones cotidianas y estructuradas (p. e. en hoteles, tiendas, albergues, restaurantes, centros de ocio, de estudios o trabajo)

 

3. Identifica el sentido general y los puntos principales de una conversación formal o informal entre dos o más interlocutores que tiene lugar en su presencia, cuando el tema le resulta conocido y el discurso está articulado con claridad, a velocidad media y en una variedad estándar de la lengua.

 

4. Comprende, en una conversación informal en la que participa, descripciones, narraciones, puntos de vista y opiniones sobre asuntosprácticos de la vida diaria y sobre temas de su interés, cuando se le habla con claridad, despacio y directamente y si el interlocutor está dispuesto a repetir o reformular lo dicho.

 

5. Comprende, en una conversación formal, o entrevista (p.e. en centros de estudios o de trabajo) en la que participa lo que sele pregunta sobre asuntos personales, educativos, ocupacionales o de su interés, así como comentarios sencillos y predecibles relacionados con los mismos, siempre que pueda pedir que se le repita, aclare o elabore algo de lo que se le ha dicho.

 

6. Distingue, con el apoyo de la imagen, las ideasprincipales e información relevante en presentaciones sobre temas educativos, ocupacionales o de su interés (p. e., sobre un tema curricular, o una charla para organizar el trabajo en equipo).

 

7. Identifica la información esencial de programas de televisión sobre asuntos cotidianos o de su interés articulados con lentitud y claridad (p. e. noticias, documentales o entrevistas), cuando las imágenes ayudan a la comprensión.

 

 

 

 

 

 


Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. Curso 3º ESO

 

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje evaluables

Estrategias de producción e interacción oral.

Planificación

Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.

Adecuación del texto monológico o dialógico al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.

Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.

Ejecución

Expresión del mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

Confianza en sí mismo y asertividad.

Revisión de la tarea o del mensaje para simplificar, mejorar y clarificar el contenido tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

Coevaluación de la producción oral.

Andamiaje en los conocimientos previos de otras lenguas.

Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos, paralingüísticos y paratextuales.

Lingüísticos:

Modificarción de palabras de significado parecido

Definición o reformulación de término o expresión.

Paralingüísticos y paratextuales:

Petición de ayuda.

Técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado).

Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente (gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica)

Interacción oral (fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra)

Uso de sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales cotidianos en situaciones formales o informales.

Patrones de comportamiento: comparar gestos y expresiones más frecuentes en diferentes culturas.

Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes y valores en las relaciones de género.

Registro: formas de expresión propias en situaciones formales e informales.

Convenciones sociales: costumbres y normas de comportamiento.

Manifestaciones culturales y artísticas tales como personajes célebres, arte y autores.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: elogiar, invitar, felicitar, brindar, dar la bienvenida, expresión de buenos deseos y reaccionar en esas situaciones.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: señalar si se sigue una intervención y pedir aclaraciones. Explicar o traducir una palabra para ayudar a alguien que no ha entendido.

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares.

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y consejos.

Expresión y contraste de opiniones, acuerdos totales y parciales. Comparar situaciones o acciones.

Expresión de la decisión. Explicar causas, finalidad y consecuencia. Formulación de condiciones para realizar algo.

Expresión de sentimientos tales como preocupación, esperanza, cansancio y aburrimiento. Reaccionar ante los sentimientos de los demás. Expresión de mejoras o empeoramientos de salud.

Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Función estética y poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)

Formación de palabras frecuentes.

Ampliación de colocaciones básicas y más específicas.

Cognados y falsos cognados.

Expresiones idiomáticas más habituales.

Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.

Desarrollo y expansión del vocabulario usual para los temas siguientes:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con las intenciones comunicativas (1)

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL2.1. Producir o coproducir, aplicando estrategias de expresión oral, textos monológicos o dialógicos breves o de longitud media, comprensibles y estructurados, en diferentes soportes, sobre temas generales, en los ámbitos personal, público educativo y ocupacional, en un registro formal, informal o neutro, aunque a veces haya pausas ,vacilaciones y rectificaciones.

 

BL2.2. Incorporar, en textos orales, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales e interculturales, a las costumbres, celebraciones y manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor

 

BL2.3. Producir o coproducir, con la ayuda de modelos, textos orales de longitud media, en diferentes soportes, coherentes y adecuados al propósito comunicativo, utilizando los conocimientos sobre funciones, patrones discursivos, organización textual, estructuras morfosintácticas, léxico, expresiones y modismos de uso frecuente, con sentido estético y creatividad.

 

BL2.4. Utilizar en situaciones de comunicación habituales claramente estructuradas y en diferentes soportes, las estrategias y los recursos lingüísticos y paralingüísticos propios de la interacción oral, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.

 

BL2.5. Pronunciar enunciados de forma clara, empleando los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación del nivel, aunque a veces se cometan errores que no interfieran en la comunicación.

CCLI

CAA

 

 

 

 

 

CCLI

CSC

CEC

 

 

 

 

CCLI

CAA

 

 

 

 

 

CCLI

CAA

CSC

 

 

CCLI

1. Hace presentaciones breves y ensayadas, bien estructuradas y con apoyo visual (p. e. transparencias o PowerPoint), sobre aspectos concretos de temas de su interés o relacionados con sus estudios u ocupación, y responde a preguntas breves y sencillas de los oyentes sobre el contenido de las mismas.

  2. Se desenvuelve correctamenteen gestiones y transacciones cotidianas, como son los viajes, el alojamiento, el transporte, las compras y el ocio, siguiendo normas de cortesía básicas (saludo y tratamiento).

  3. Participa en conversaciones informales cara a cara o por teléfono u otros medios técnicos, en las que establece contacto social, intercambia información y expresa opiniones y puntos de vista, hace invitaciones y ofrecimientos, pide y ofrece cosas, pide y da indicacionesoinstrucciones,o discutelos pasos que hay que seguir para realizar una actividad conjunta.

   4. Toma parte en una conversación formal, reunión o entrevista de carácter académico u ocupacional (p. e. para describir personas, animales, cosas y lugares, hablar de actividades, expresar habiliadades, hablar de acontecimientos), intercambiando información suficiente, expresando sus ideas sobre temas habituales, dando su opinión sobre problemas prácticos cuando se le pregunta directamente, y reaccionando de forma sencilla ante comentarios, siempre que pueda pedir que se le repitan los puntos clave si lo necesita.

 

 

 

 


Bloque 3: Comprensión de textos escritos. Curso 3º ESO

 

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje evaluable

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Conectar el propio conocimiento y experiencia sobre el tema.

Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y correos electrónicos, instrucciones, artículos y noticias, fábulas, poemas, y relatos adaptados. Identificación del registro formal, informal o neutro.

Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el ritmo necesarios para la comprensión del texto.

Comprensión automatizada de palabras comunes en diferentes contextos.

Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes en una variedad de textos más complejos. Resumen y explicación de las ideas más importantes y de los detalles de interés.

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto y estructura del texto apoyándolas con información contenida en el texto.

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico. Desarrollo de interpretaciones utilizando ideas explícitas e implícitas para apoyar dichas interpretaciones.

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos. Formulación de preguntas para clarificar hipótesis.

Utilización de diccionarios, monolingües y bilingües tanto en formato impreso como digital.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales cotidianos en situaciones formales o informales.

Patrones de comportamiento.

Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes y valores en las relaciones de género.

Registro: reconocer formas de expresiones propias de situaciones formales e informales.

Convenciones sociales como costumbres y normas de comportamiento social.

Manifestaciones culturales y artísticas como personajes célebres, arte y autores.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: elogiar, invitar, felicitar, brindar, dar la bienvenida, expresión de buenos deseos y reaccionar en esas situaciones.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: señalar si se sigue una intervención y pedir aclaraciones. Explicar o traducir una palabra para ayudar a alguien que no ha entendido.

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares.

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y consejos.

Expresión y contraste de opiniones, acuerdos totales y parciales. Comparar situaciones o acciones.

Expresión de la decisión. Explicación de causas, finalidad y consecuencia. Formulación de condiciones para realizar algo.

Expresión de sentimientos tales como preocupación, esperanza, cansancio y aburrimiento. Reaccionar ante los sentimientos de los demás, estados de salud.

Comprensión el uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Comprensión de la función estética y poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción)

Formación de palabras frecuentes.

Ampliación de colocaciones básicas y más específicas.

Cognados y falsos cognados.

Expresiones idiomáticas más habituales.

Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.

Desarrollo y expansión del vocabulario usual para los temas siguientes:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones gráficos y convenciones ortográficas y su relación con las intenciones comunicativas.

Reglas ortográficas básicas, puntuación, convenciones tipográficas, abreviaturas, símbolos de uso común y convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico: Netiqueta.

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL3.1. Identificar, aplicando estrategias de comprensión escrita, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes en textos breves y de longitud media, continuos y discontinuos, en diferentes soportes, en un registro formal, informal o neutro, sobre temas generales en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

 

BL3.2. Leer en voz alta textos literarios y no literarios de longitud media con precisión, fluidez y expresividad.

 

BL3.3. Detectar, en textos escritos, cuando éstos aparecen de manera explícita e implícita, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales e interculturales, a las costumbres, celebraciones y manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

 

BL3.4. Distinguir las funciones comunicativas del nivel y las estructuras morfosintácticas asociadas así como la organización textual y el léxico, expresiones y modismos de uso frecuente, los conocimientos sobre patrones discursivos, las convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación para la comprensión de textos escritos breves y de longitud media, claramente estructurados y en diferentes soportes.

 

BL3.5. Inferir el significado de palabras y expresiones de uso menos frecuente en textos escritos breves y de longitud media, en diferentes soportes, con apoyo del contexto y del cotexto.

CCLI

CAA

 

 

 

 

CCLI

 

 

CCLI

CSC

CEC

 

 

 

 

CCLI

 

 

 

 

 

 

CCLI

CAA

1. Identifica, con ayuda de la imagen, instrucciones de funcionamiento y manejo de aparatos electrónicos o de máquinas, así como instrucciones para la realización de actividades y normas de seguridad (p. e., en un centro escolar, un lugar público o una zona de ocio).

2. Entiende los puntos principales de anuncios y material publicitario de revistas o Internet formulados de manera simple y clara, y relacionados con asuntos de su interés, en los ámbitos personal, académico y ocupacional.

3. Comprende correspondencia personal en cualquier formato en la que se habla de uno mismo; se describen personas, objetos y lugares; se narran acontecimientos pasados, presentes y futuros, reales o imaginarios, y se expresan sentimientos, deseos y opiniones sobre temas generales, conocidos o de su interés.

4. Entiende lo esencial de correspondencia formal en la que se le informa sobre asuntos de su interés en el contexto personal, educativo u ocupacional (p. e. sobre un curso de idiomas o una compra por Internet).

5. Capta las ideas principales de textos periodísticos breves en cualquier soporte si los números, los nombres, las ilustraciones y los títulos vehiculan gran parte del mensaje.

6. Entiende información específica esencial en páginas Web y otros materiales de referencia o consulta claramente estructurados sobre temas relativos a materias académicas, asuntos ocupacionales, o de su interés (p. e. sobre un tema curricular, un programa informático, una ciudad, un deporte o el medio ambiente), siempre que pueda releer las secciones difíciles.

   7. Comprende lo esencial (p. e. en las lecturas graduadas o en las secciones de Reading)  de historias de ficción breves y bien estructuradas y se hace una idea del carácter de los distintos personajes, sus relaciones y del argumento.

 

 

 

 

 

 


Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. Curso 3º ESO

 

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estándares de aprendizaje evaluables

Estrategias de producción e interacción escrita

Planificación

Movilización y coordinación de las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea.

Toma de notas y confección de un esquema que se seguirá en la producción escrita.

Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos. Selección de información especifica de distintas fuentes para apoyar las ideas de la producción escrita.

Ejecución

Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos, correspondencia personal y correspondencia formal.

Andamiaje en los conocimientos previos de textos y estructuras similares en otras lenguas.

Utilización de oraciones de diferente longitud y estructura para organizar el texto con la suficiente cohesión interna y coherencia.

Revisión.

Reajuste de la tarea o del mensaje reorganizando oraciones, quitando repeticiones e información innecesaria.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales cotidianos en situaciones formales o informales.

Patrones de comportamiento.

Relaciones interpersonales e interculturales tales como las actitudes y valores en las relaciones de género.

Registro: reconocer formas de expresiones propias de situaciones formales e informales.

Convenciones sociales: costumbres y normas de comportamiento social.

Manifestaciones culturales y artísticas tales como personajes célebres, arte y autores.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: elogiar, invitar, felicitar, brindar, dar la bienvenida, Expresión de buenos deseos y reaccionar en esas situaciones.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: señalar si se sigue una intervención y pedir aclaraciones. Explicar o traducir una palabra para ayudar a alguien que no ha entendido.

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos y lugares.

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y consejos. Expresión y contraste de opiniones, acuerdos totales y parciales. Comparar situaciones o acciones.

Expresión de la decisión. Explicar causas, finalidad y consecuencia. Formulación de condiciones para realizar algo.

Expresión de sentimientos tales como preocupación, esperanza, cansancio y aburrimiento. Reaccionar ante los sentimientos de los demás. Estados de salud.

Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Función estética y poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)

Formación de palabras frecuentes.

Ampliación de colocaciones básicas y más específicas.

Cognados y falsos cognados.

Expresiones idiomáticas más habituales.

Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.

Desarrollo y expansión del vocabulario usual para los temas siguientes:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones gráficos y convenciones ortográficas y su relación con las intenciones comunicativas.

Reglas ortográficas básicas, puntuación, convenciones tipográficas, abreviaturas, símbolos de uso común y convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico: Netiqueta.

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL4.1. Producir o coproducir, con ayuda de modelos, textos escritos breves y de longitud media, continuos o discontinuos, coherentes y estructurados, en diferentes soportes, en un registro formal, informal o neutro, sobre temas generales, en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, aplicando estrategias de planificación, ejecución y revisión con creatividad y sentido estético.

 

BL4.2. Incorporar a la producción escrita con ayuda de modelos los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales e interculturales, a las convenciones sociales y a las manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

 

BL4.3. Producir o coproducir, con ayuda de modelos, textos escritos breves y de longitud media en diferentes soportes, coherentes y adecuados al propósito comunicativo, utilizando los conocimientos sobre funciones, patrones discursivos, organización textual, estructuras morfosintácticas, convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como el léxico, expresiones y modismos de uso frecuente, en situaciones comunicativas concretas con sentido estético y creatividad.

 

BL4.4. Producir correspondencia personal, formal e informal, en diferentes soportes sobre temas relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana y temas de actualidad, en el ámbito personal, público, social, académico y ocupacional, respetando convenciones, normas de cortesía y netiqueta.

CCLI

CAA

 

 

 

 

 

CCLI

CSC

CEC

 

 

 

 

CCLI

 

 

 

 

 

 

 

CCLI

CSC

1. Completa un cuestionario sencillo con información personal y relativa a su formación, ocupación, intereses o aficiones (p. e. para suscribirse a una publicación digital, matricularse en un taller, o asociarse a un club deportivo).

2. Escribe notas y mensajes (SMS, WhatsApp, chats), en los que se hacen breves comentarios o se dan instrucciones e indicaciones relacionadas con actividades y situaciones de la vida cotidiana y de su interés.

3. Escribe notas, anuncios y mensajes breves (p. e.enTwitter o Facebook)  relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana, de su interés personalo sobre temas de actualidad, respetando las convenciones y normas de cortesía y de la netiqueta.

4. Escribe informes muy breves en formato convencional con información sencilla y relevante sobre hechos habituales y los motivos de ciertas acciones, en los ámbitos académico y ocupacional, describiendo de manera sencilla situaciones, personas, objetos y lugares y señalando los principales acontecimientos de forma esquemática.

5. Escribe correspondencia personal en la que se establece y mantiene el contacto social (p. e. con amigos en otros países), se intercambia información, se describen en términos sencillos sucesos importantes y experiencias personales (p. e. unas vacaciones interesantes o anécdotas relacionadas con sus aficiones); se dan instrucciones, se hacen y aceptan ofrecimientos y sugerencias (p. e. se cancelan, confirman o modifican una invitación o unos planes), y se expresan opiniones de manera sencilla.

   6. Escribe correspondencia formal básica y breve, dirigida a instituciones públicas o privadas o entidades comerciales, solicitando o dando la información requerida de manera sencilla y observando las convenciones formales y normas de cortesía básicas de este tipo de textos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bloque 5: Elementos transversales a la asignatura. Curso 3º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Búsqueda, selección y organización de la información en medios digitales.

Herramientas digitales de búsqueda y visualización: búsqueda en blogs, wikis, foros, banco de sonidos, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias virtuales, bases de datos especializadas.

Estrategias de filtrado en la búsqueda de la información.

Almacenamiento de la información digital en dispositivos informáticos y servicios de la red.

Valoración de los aspectos positivos de las TIC para la búsqueda y contraste de información.

Organización de la información siguiendo diferentes criterios.

Comunicación

Uso de las herramientas más comunes de las TIC y de las audiovisuales para colaborar y comunicarse con el resto del grupo con la finalidad de planificar el trabajo, aportar ideas constructivas propias y comprender las ideas ajenas, etc. Compartir información y recursos y construir un producto o meta colectivo.

Correo electrónico. Módulos cooperativos en entornos personales de aprendizaje. Servicios de la web social como blogs, wikis, foros.

Hábitos y conductas en la comunicación y en la protección del propio individuo y de otros de las malas prácticas como el ciberacoso.

Análisis del destinatario y adaptación de la comunicación en función del mismo.

Hábitos y conductas para filtrar la fuente de información más completa y compartirla con el grupo.

Creación de contenidos digitales.

Realización, formateado sencillo e impresión de documentos de texto. Diseño de presentaciones multimedia.

Escalado, rotación y recorte de imágenes.

Derechos de autor y licencias de publicación.

Habilidades personales de autorregulación.

Iniciativa e innovación.

Autoconocimiento. Valoración de fortalezas y debilidades .

Autorregulación de emociones, control de la ansiedad e incertidumbre y capacidad de automotivación. Resiliencia, superar obstáculos y fracasos. Perseverancia, flexibilidad.

Pensamiento alternativo.

Sentido crítico

Planificación y evaluación de proyectos

Pensamiento medios-fin

Estrategias de planificación, organización y gestión.

Selección de la información técnica y recursos materiales.

Estrategias de supervisión y resolución de problemas.

Evaluación de procesos y resultados.

Valoración del error como oportunidad.

Habilidades de comunicación

Toma de decisiones vocacional.

Entornos laborales, profesiones y estudios vinculados con los conocimientos del área.

Autoconocimiento de fortalezas y debilidades.

Trabajo cooperativo

Responsabilidad y eficacia en la resolución de tareas.

Asunción de distintos roles en equipos de trabajo.

Pensamiento de perspectiva

Solidaridad, tolerancia, respeto y amabilidad.

Técnicas de escucha activa

Diálogo igualitario.

Conocimiento de estructuras y técnicas de aprendizajes cooperativo.

Uso del vocabulario específico de la asignatura

Concepción del uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Lengua y comunicación. Metalenguaje.

Lenguaje de aula.

Glosario términos conceptuales del nivel educativo

BL5.1. Buscar y seleccionar información, documentos de texto, imágenes, bandas sonoras y vídeos a partir de una estrategia de filtrado y de forma contrastada en medios digitales como banco de sonidos, páginas web especializadas, diccionarios y enciclopedias virtuales o bases de datos especializadas, registrándola en papel de forma cuidadosa o almacenándola digitalmente en dispositivos informáticos y servicios de la red.

 

BL5.2. Colaborar y comunicarse para construir un producto o tarea colectiva filtrando y compartiendo información y contenidos digitales y utilizando la herramientas de comunicación TIC, servicios de la web social y entornos virtuales de aprendizaje. Aplicar buenas formas de conducta en la comunicación y prevenir, denunciar y proteger a otros de las malas prácticas como el ciberacoso.

 

BL5.3. Crear y editar contenidos digitales como documentos de texto o presentaciones multimedia con sentido estético, utilizando aplicaciones informáticas de escritorio para incluirlos en sus propios proyectos y tareas, conociendo cómo aplicar los diferentes tipos de licencias.

 

BL5.4. Realizar de forma eficaz tareas o proyectos, tener iniciativa para emprender y proponer acciones siendo consciente de sus fortalezas y debilidades, mostrar curiosidad e interés durante su desarrollo y actuar con flexibilidad buscando soluciones alternativas.

 

BL5.5. Planificar tareas o proyectos, individuales o colectivos, haciendo una previsión de recursos y tiempos ajustada a los objetivos propuestos, adaptarlo a cambios e imprevistos transformando las dificultades en posibilidades, evaluar con ayuda de guías el proceso y el producto final y comunicar de forma personal los resultados obtenidos.

 

BL5.6. Reconocer los estudios y profesiones vinculados con los conocimientos del nivel educativo e identificar los conocimientos, habilidades y competencias que demandan para relacionarlas con sus fortalezas y preferencias.

 

BL5.7. Participar en equipos de trabajo para conseguir metas comunes asumiendo diversos roles con eficacia y responsabilidad, apoyar a compañeros y compañeras demostrando empatía y reconociendo sus aportaciones y utilizar el diálogo igualitario para resolver conflictos y discrepancias.

 

BL5.8 Reconocer la terminología conceptual de la asignatura y del nivel educativo y utilizarla correctamente en actividades orales y escritas del ámbito personal, académico, social o profesional.

 

CD

 

 

 

 

 

 

CD

CSC

 

 

 

 

 

CD

 

 

 

 

SIEE

 

 

 

 

SIEE

CAA

 

 

 

 

SIEE

 

 

 

 

SIEE

CSC

CAA

 

 

 

CCLI

CAA


4t ESO


Bloque 1: Comprensión de textos orales. Curso 4º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estrategias de comprensión oral

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Intercambio de ideas sobre el tema.

Identificación del tipo de texto, soporte  y estructura:

conversación formal e informal, entrevistas, anuncios, biografías, informes, noticias, canciones, fábulas, poemas, historias, artículos de opinión, críticas, podcast, videoconferencias, etc.

Distinción de tipos de comprensión. Sentido general,  información esencial, puntos principales, detalles relevantes en una variedad mayor de textos más complejos.

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto apoyándolas con información e ideas explicitas e implícitas del texto.

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos como distinción entre el sentido literal, inferencial, crítico y estético; y paralingüísticos como modulación y tono de la voz.

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos lingüísticos y paralingüísticos.

Técnicas de escucha activa: hacer preguntas para conectar con las ideas de otros, mostrar empatía, no juzgar, parafrasear, emitir refuerzos, resumir para clarificar.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales  informales, o formales con una situación de jerarquía.

Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.

Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes propios de las diferentes culturas.

Registro: expresiones coloquiales. Diferencias entre el texto oral y escrito.

Convenciones sociales:  rituales, costumbres y tradiciones más específicos de las diferentes culturas.

Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, acontecimientos históricos y contrastes interculturales.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a alguien y reaccionar al ser presentado de manera formal e informal. Excusarse y pedir disculpas.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un problema de comunicación.

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  Relación de acciones en el tiempo.

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, puntos de vista. Expresión de  advertencias y avisos.

Expresión del grado de certeza. Confirmación o corrección de una información.

Expresión de deseos, promesas, probabilidad o improbabilidad. Formulación de hipótesis.

Expresión de sentimientos tales como la indiferencia, la admiración, la simpatía o la aversión.  Plantear quejas, tranquilizar y dar ánimos. Expresión de síntomas y sensaciones físicas.

comprensión d el uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Comprensión de la  función  estética y poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción)

Coloquialismos frecuentes.

Formación de palabras.

Ampliación de colocaciones más complejas.

Cognados y falsos cognados.

Expresiones idiomáticas más específicas.

Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.

Desarrollo y expansión del vocabulario siguiente:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con las intenciones comunicativas (1)

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL1.1. Identificar, aplicando estrategias de comprensión oral, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes en textos orales de longitud media y estructurados, en diferentes soportes, y articulados a velocidad media,  sobre temas generales o menos habituales, en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional y en sus correspondientes registros, en condiciones acústicas que no distorsionen el mensaje.

 

BL1.2.  Detectar,  con actitud crítica, en textos orales, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las relaciones interpersonales e interculturales, a los registros formales e informales y a las costumbres, celebraciones y manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

 

BL1.3. Distinguir las funciones comunicativas del nivel y las estructuras morfosintácticas asociadas, así como la organización textual y el léxico, expresiones y modismos de uso frecuente y más específico para la comprensión de textos orales  de longitud media,  claramente estructurados y en diferentes soportes.

 

BL1.4. Inferir el significado de palabras y expresiones de uso menos frecuente y más específico en textos orales de longitud media, en diferentes soportes, con apoyo del contexto y el cotexto.

 

BL1.5. Discriminar, en textos orales de longitud media, en diferentes soportes, patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación reconociendo los significados e intenciones comunicativas relacionados con los mismos.

CCLI

CAA

 

 

 

 

 

 

CCLI

CSC

CEC

 

 

 

 

CCLI

CSC

 

 

 

 

CCLI

CAA

 

 

CCLI


Bloque 2: Producción de textos orales: expresión e interacción. Curso 4º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estrategias de producción e interacción oral.

Planificación

Producción del mensaje con claridad, distinguiendo su idea o ideas principales y su estructura básica.

Adecuación del texto monológico o dialógico al destinatario, contexto y canal, aplicando el registro y la estructura de discurso adecuados a cada caso.

Planificación de la comunicación autogestionada y plurigestionada.

Ejecución

Expresión del mensaje con claridad, coherencia, estructurándolo adecuadamente y ajustándose, en su caso, a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto.

Confianza en sí mismo y asertividad en la presentación de ideas y opiniones en debates y discusiones.

Revisión de la tarea  o del mensaje para simplificar, mejorar y clarificar el contenido tras valorar las dificultades y los recursos disponibles.

Coevaluación de la producción oral.

Andamiaje en los conocimientos previos de otras lenguas.

Facilitación, compensación y corrección de las carencias lingüísticas mediante procedimientos lingüísticos paralingüísticos y paratextuales.

Lingüísticos:

Modificación de palabras de significado parecido

Definición o reformulación de un término o expresión.

Paralingüísticos y paratextuales:

Petición de ayuda.

Técnicas de expresión oral (señalar objetos, usar deícticos o realizar acciones que aclaran el significado).

Uso del lenguaje corporal culturalmente pertinente: gestos, expresiones faciales, posturas, contacto visual o corporal, proxémica.

Interacción oral: fórmulas o gestos simples para tomar o ceder el turno de palabra.

Usar sonidos extralingüísticos y cualidades prosódicas convencionales.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales  informales, o formales con una situación de jerarquía.

Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.

Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes propios de las diferentes culturas.

Registro: expresiones coloquiales. Diferencias entre el texto oral y escrito.

Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de las diferentes culturas.

Manifestaciones culturales y artísticas como los medios de comunicación, acontecimientos históricos y contrastes interculturales.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a alguien y reaccionar al ser presentado de manera formal e informal. Excusarse y pedir disculpas.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un problema de comunicación.

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  Relación de acciones en el tiempo.

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista. Expresión de  advertencias y avisos.

Expresión del grado de certeza. Confirmación o corrección de una información.

Expresión de deseos, promesas, probabilidad o improbabilidad. Formulación de hipótesis.

Expresión de sentimientos tales como la indiferencia, la admiración, la simpatía o la aversión.  Plantear quejas, tranquilizar y dar ánimos. Expresión de síntomas y sensaciones físicas.

Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Función  estética y poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)

Desarrollo y expansión del vocabulario enumerado.

Coloquialismos frecuentes.

Formación de palabras.

Ampliación de colocaciones más complejas.

Cognados y falsos cognados.

Expresiones idiomáticas más específicas.

Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación y su relación con las intenciones comunicativas (1)

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL2.1. Producir, aplicando  estrategias de  expresión oral, textos monológicos o dialógicos de longitud media, comprensibles y estructurados, en diferentes soportes, sobre temas generales o más específicos, en los ámbitos personal, público y educativo  y ocupacional, en un registro formal, informal o neutro, aunque a veces haya pausas, vacilaciones y rectificaciones.

 

BL2.2. Incorporar, con sentido crítico, en los textos orales, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos, relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales e interculturales, a las convenciones sociales y a las manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor y evitando estereotipos y prejuicios.

 

BL2.3. Producir o coproducir,  textos orales de longitud media, en diferentes soportes, coherentes y adecuados al propósito comunicativo, utilizando  los conocimientos sobre funciones, patrones discursivos, organización textual, estructuras morfosintácticas  y léxico, expresiones o modismos de uso frecuente o más específico, con sentido estético y creatividad.

 

BL2.4. Utilizar en situaciones de comunicación habituales o menos habituales, claramente estructuradas y en diferentes soportes, con la ayuda de modelos, las estrategias y los recursos lingüísticos y paralingüísticos propios de la interacción oral, aunque se dependa en gran medida de la actuación del interlocutor.

 

BL2.5. Pronunciar enunciados de forma clara, empleando los patrones sonoros, acentuales, rítmicos y de entonación del nivel, aunque a veces se cometan errores que no interfieran en la comunicación.

CCLI

CAA

 

 

 

 

 

CCLI

CSC

CEC

 

 

 

 

CCLI

CAA

 

 

 

 

 

CCLI

CAA

CSC

 

 

 

CCLI


Bloque 3: Comprensión de textos escritos. Curso 4º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estrategias de comprensión

Movilización de información previa sobre tipo de tarea y tema. Intercambio de ideas sobre el tema y formulación de una interpretación razonable.

Identificación del tipo de texto, su estructura y formato: informes, cartas y correos electrónicos, instrucciones, artículos y noticias de opinión, fábulas, poemas, y relatos adaptados. Identificación del  registro formal, informal  o neutro.

Lectura expresiva en voz alta para mejorar la pronunciación, la entonación y el ritmo necesarios para la comprensión del texto. 

Comprensión automatizada de la mayoría de las palabras en diferentes contextos.

Distinción de tipos de comprensión. Sentido general, información esencial, puntos principales, detalles relevantes  en una variedad mayor de textos más complejos. Comprensión del texto por medio de la conexión, comparación y contraste de ideas con el conocimiento y experiencias propias, con otros textos y con el mundo exterior.

Formulación de hipótesis sobre contenido y contexto y estructura del texto.  Capacidad para deducir y sacar conclusiones acerca de lo que no está explícito en el texto.

Inferencia y formulación de hipótesis sobre significados a partir de la comprensión de elementos significativos, lingüísticos y paralingüísticos. Inferir del contexto y del cotexto los significados de palabras y expresiones de uso menos frecuente o más específico.  Desarrollo y explicación de las interpretaciones de textos más complejos utilizando ideas explicitas e implícitas del texto para apoyarlas.

Reformulación de hipótesis a partir de la comprensión de nuevos elementos.  Comparación, contraste e intercambio de ideas.

Utilización de diccionarios, monolingües y bilingües tanto en formato impreso como digital.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales  informales, o formales con una situación de jerarquía.

Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.

Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes propios de las diferentes culturas.

Registro: expresiones coloquiales. Diferencias entre el texto oral y escrito.

Convenciones sociales: rituales, costumbres y tradiciones más específicas de las diferentes culturas.

Manifestaciones culturales y artísticas tales como los medios de comunicación, acontecimientos históricos, contrastes interculturales, etc.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a alguien y reaccionar al ser presentado de manera formal e informal. Excusarse y pedir disculpas.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear para solucionar un problema de comunicación.

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  Relación de acciones en el tiempo.

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones y puntos de vista. Expresión de  advertencias y avisos.

Expresión del grado de certeza. Confirmación o corrección de una información.

Expresión de deseos, promesas, probabilidad o improbabilidad. Formulación de hipótesis.

Expresión de sentimientos tales como la indiferencia, la admiración, la simpatía o la aversión.  Planteamiento de quejas, tranquilizar y dar ánimos. Expresión de síntomas y sensaciones físicas.

comprensión d el uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Comprensión de la  función  estética y poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Recepción)

Coloquialismos frecuentes.

Formación de palabras.

Ampliación de colocaciones más complejas.

Cognados y falsos cognados.

Expresiones idiomáticas más específicas.

Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.

Desarrollo y expansión del vocabulario enumerado:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones gráficos y convenciones ortográficas y su relación con las intenciones comunicativas.

Reglas ortográficas básicas, puntuación, convenciones tipográficas, abreviaturas, símbolos de uso común y convenciones ortográficas más habituales en la  redacción de textos en soporte electrónico: Netiqueta.

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL3.1. Identificar, aplicando estrategias de comprensión escrita, la información esencial, las ideas principales y los detalles más relevantes en textos de longitud media, continuos y discontinuos, en diferentes soportes, en un registro formal, informal o neutro, sobre temas generales o más específicos en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional.

 

BL3.2. Leer en voz alta textos literarios y no literarios con precisión, fluidez y expresividad.

 

BL3.3. Detectar,  con actitud crítica, en textos escritos, los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, las relaciones interpersonales e interculturales, a las costumbres, celebraciones y manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor.

 

BL3.4.  Distinguir las funciones comunicativas del nivel y las estructuras morfosintácticas asociadas así como la organización textual y el léxico, expresiones y modismos de uso frecuente y más específico, los conocimientos sobre patrones discursivos, las convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación para la comprensión de textos escritos de longitud media, estructurados y en diferentes soportes.

 

BL3.5. Inferir el significado de palabras y expresiones de uso menos frecuente y más específico en textos escritos de longitud media, en diferentes soportes,  con apoyo del contexto y del cotexto.

CCLI

CAA

 

 

 

 

CCLI

 

 

CCLI

CSC

CEC

 

 

 

 

CCLI

 

 

 

 

 

 

CCLI

CAA


Bloque 4: Producción de textos escritos: expresión e interacción. Curso 4º ESO

Contenidos

Criterios de evaluación

CC

Estrategias de producción e interacción escrita

Planificación

Movilización y coordinación de las propias competencias generales y comunicativas con el fin de realizar eficazmente la tarea (generar ideas sobre un tema y seleccionar los  recursos adecuados).

Localización y uso adecuado de recursos lingüísticos o temáticos. Selección crítica de la información para apoyar las ideas de la producción escrita.

Ejecución

Expresión del mensaje con claridad ajustándose a los modelos y fórmulas de cada tipo de texto: cuestionarios, textos informativos, descriptivos y narrativos; argumentativos; correspondencia personal; correspondencia formal.

Andamiaje en los conocimientos  previos  de otras lenguas.

Utilización de oraciones de diferente longitud y estructura y de mayor complejidad para organizar el texto con la suficiente cohesión interna y coherencia.

Revisión.

Reajuste de la tarea o del mensaje. Coevaluación del texto escrito.

Aspectos socioculturales y sociolingüísticos

Fórmulas sociales y de tratamiento propias de los contactos sociales  informales, o formales con una situación de jerarquía.

Patrones de comportamiento: movimientos de atención y silencios.

Relaciones interpersonales e interculturales como reconocer los tabúes propios de las diferentes culturas.

Registro: expresiones coloquiales. Diferencias entre el texto oral y escrito.

Convenciones sociales:  rituales, costumbres y tradiciones más específicas de las diferentes culturas.

Manifestaciones culturales y artísticas tales como los medios de comunicación, acontecimientos históricos, contrastes interculturales, etc.

Funciones Comunicativas

Iniciación y mantenimiento de relaciones personales y sociales: presentar a alguien de manera formal e informal. Excusarse y pedir disculpas.

Establecimiento y mantenimiento de la comunicación y organización del discurso: rectificar lo que se ha dicho o parafrasear par solucionar un problema de comunicación.

Descripción de cualidades físicas y abstractas de personas, objetos, lugares y actividades.

Narración de acontecimientos pasados puntuales y habituales, descripción de estados y situaciones presentes, y expresión de sucesos futuros.  Relación de acciones en el tiempo.

Petición y ofrecimiento de información, indicaciones, opiniones, puntos de vista. Expresión de  advertencias y avisos.

Expresión del grado de certeza. Confirmación o corrección de una información.

Expresión de deseos, promesas, probabilidad o improbabilidad. Formulación de hipótesis.

Expresión de sentimientos tales como la indiferencia, la admiración, la simpatía o la aversión.  Plantear quejas, tranquilizar y dar ánimos. Expresión de síntomas y sensaciones físicas.

Uso del lenguaje como herramienta para aprender y reflexionar sobre su propio aprendizaje.

Función  estética y poética del lenguaje.

Léxico, expresiones y modismos de uso frecuente (Producción)

Coloquialismos frecuentes.

Formación de palabras.

Ampliación de colocaciones más complejas.

Cognados y falsos cognados.

Expresiones idiomáticas más específicas.

Ampliación del vocabulario y sinónimos de la lengua extranjera.

Desarrollo y expansión del vocabulario enumerado:

Identificación personal

Vivienda, hogar y entorno

Actividades de la vida diaria

Familia y amigos

Trabajo y ocupaciones

Tiempo libre, ocio y deporte

Viajes y vacaciones

Salud y cuidados físicos

Educación y estudio

Compras y actividades comerciales

Alimentación y restauración

Transporte

Lengua y comunicación. Metalenguaje

Medioambiente, clima y entorno natural

Tecnologías de la Información y de la Comunicación

Lenguaje de aula

Lenguaje literario

Patrones gráficos y convenciones ortográficas y su relación con las intenciones comunicativas.

Reglas ortográficas básicas, puntuación, convenciones tipográficas, abreviaturas, símbolos de uso común y  convenciones ortográficas más habituales en la redacción de textos en soporte electrónico: Netiqueta.

Estructuras morfosintácticas y discursivas (2)

BL4.1. Producir o coproducir textos escritos de longitud media, continuos o discontinuos, coherentes y estructurados, en diferentes soportes, en un registro formal, informal o neutro, sobre temas generales o más específicos, en los ámbitos personal, público, educativo y ocupacional, aplicando  estrategias de planificación, ejecución y revisión con creatividad y sentido estético.

 

BL4.2. Incorporar a la producción escrita los aspectos socioculturales y sociolingüísticos relativos a la vida cotidiana, al comportamiento, a las relaciones interpersonales e interculturales, a las convenciones sociales y a las manifestaciones culturales y artísticas, considerando la diversidad y las diferencias en el aula desde una perspectiva inclusiva, como elemento enriquecedor y evitando estereotipos y prejuicios.

 

BL4.3. Producir o coproducir textos escritos de longitud media en diferentes soportes, coherentes y adecuados al propósito comunicativo, utilizando los conocimientos sobre funciones, patrones discursivos, organización textual, estructuras morfosintácticas, convenciones ortográficas, tipográficas y de puntuación, así como el léxico, expresiones y modismos de uso frecuente y más específicos, en las diferentes situaciones comunicativas con sentido estético y creatividad.

 

BL4.4. Producir correspondencia personal, formal e informal, en diferentes soportes sobre temas relacionados con actividades y situaciones de la vida cotidiana y temas de actualidad, en el ámbito personal, público, social, académico y ocupacional,  respetando convenciones, normas de cortesía y netiqueta.

CCLI

CAA

 

 

 

 

 

CCLI

CSC

CEC

 

 

 

 

CCLI

 

 

 

 

 

 

 

CCLI

CSC


Bloc 5: Elements transversals a l'assignatura. Curs 4t ESO 

Continguts

Criteris d’avaluació

CC

Busca, selecció i organització de la informació en mitjans digitals.

Ferramentes digitals de busca i visualització: busca en blogs, wikis, fòrums, bancs de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies virtuals, bases de dades especialitzades.

Estratègies de filtratge en la busca de la informació.

Emmagatzematge de la informació digital en dispositius informàtics i servicis de la xarxa.

Valoració dels aspectes positius de les TIC per a la busca i contrast d’informació.

Organització de la informació seguint diferents criteris.

Comunicació

Ús de les ferramentes més comunes de les TIC i de les audiovisuals per a col·laborar i comunicar-se amb la resta del grup amb la finalitat de planificar el treball, aportar idees constructives pròpies i comprendre les idees alienes, etc. Compartir informació i recursos i construir un producte o meta col·lectiu.

Correu electrònic. Mòduls cooperatius en entorns personals d’aprenentatge. Servicis de la web social com blogs, wikis, fòrums.

Hàbits i conductes en la comunicació i en la protecció del propi individu i d’altres de les males pràctiques com el ciberassetjament.

Anàlisi del destinatari i adaptació de la comunicació en funció d'ell.

Hàbits i conductes per a filtrar la font d’informació més completa i compartir-la amb el grup.

Creació de continguts digitals

Realització, formatat senzill i impressió de documents de text. Disseny de presentacions multimèdia.

Escalatge, rotació i retall d’imatges.

Drets d’autor i llicències de publicació.

Habilitats personals d’autoregulació.

Iniciativa i innovació.

Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats.

Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança, flexibilitat.

Pensament alternatiu.

Sentit crític.

Planificació i avaluació de projectes   

Pensament mitjans-fi.

Estratègies de planificació, organització i gestió.

Selecció de la informació tècnica i recursos materials.

Estratègies de supervisió i resolució de problemes.

Avaluació de processos i resultats. 

Valoració de l’error com a oportunitat.

Habilitats de comunicació.

Presa de decisions vocacional 

Entorns laborals, professions i estudis vinculats amb els coneixements de l’àrea.

Autoconeixement de fortaleses i debilitats.

Treball cooperatiu

Responsabilitat i eficàcia en la resolució de tasques.

Assumpció de distints rols en equips de treball.

Pensament de perspectiva.

Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.

Tècniques d’escolta activa.

Diàleg igualitari.

Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.

Ús del vocabulari específic de l’assignatura

Concepció de l’ús del llenguatge com a ferramenta per a aprendre i reflexionar sobre el seu propi aprenentatge.

Llengua i comunicació. Metallenguatge.

Llenguatge d’aula.

Glossari termes conceptuals del nivell educatiu

BL5.1. Buscar i seleccionar informació, documents de text, imatges, bandes sonores i vídeos a partir d’una estratègia de filtratge i de forma contrastada en mitjans digitals com bancs de sons, pàgines web especialitzades, diccionaris i enciclopèdies virtuals o bases de dades especialitzades, i registrar-la en paper de forma cuidadosa o emmagatzemar-la digitalment en dispositius informàtics i servicis de la xarxa.

 

BL5.2. Col·laborar i comunicar-se per a construir un producte o tasca col·lectiva filtrant i compartint informació i continguts digitals i utilitzant les ferramentes de comunicació TIC, servicis de la web social i entorns virtuals d’aprenentatge. Aplicar bones formes de conducta en la comunicació i previndre, denunciar i protegir altres de les males pràctiques com el ciberassetjament.

 

BL5.3. Crear i editar continguts digitals com documents de text o presentacions multimèdia amb sentit estètic, utilitzant aplicacions informàtiques d’escriptori per a incloure’ls en els seus propis projectes i tasques, i conéixer com aplicar els diferents tipus de llicències.

 

BL5.4. Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a emprendre i proposar accions sent conscient de les seues fortaleses i debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament  i actuar amb flexibilitat buscant solucions alternatives.

 

BL5.5. Planificar tasques o projectes, individuals o col·lectius, fer una previsió de recursos i temps ajustada als objectius proposats, adaptar-lo a canvis i imprevistos transformant les dificultats en possibilitats, avaluar amb ajuda de guies el procés i el producte final i comunicar de forma personal els resultats obtinguts.

 

BL5.6. Reconéixer els estudis i professions vinculats amb els coneixements del nivell educatiu i identificar els coneixements, habilitats i competències que demanen per a relacionar-les amb les seues fortaleses i preferències.

 

BL5.7. Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes assumint diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i companyes i demostrar empatia i reconéixer les seues aportacions i utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies.

 

BL5.8. Reconéixer la terminologia conceptual de l’assignatura i del nivell educatiu i utilitzar-la correctament en activitats orals i escrites de l’àmbit  personal, acadèmic, social o professional. 

 

 

CD

 

 

 

 

 

 

 

CD

CSC

 

 

 

 

 

CD

 

 

 

 

 

SIEE

 

 

 

 

 

SIEE

CAA

 

 

 

 

SIEE

 

 

 

 

SIEE

CSC

CAA

 

 

 

CCLI

CAA
Comments