Secundària‎ > ‎

Criteris d'Avaluació - Secundària


RECUPERACIÓ MATÈRIES PENDENTS

Cursos anteriors

DEPARTAMENT

ASSIGNATURA

MESURES DE RECUPERACIÓ

Llengües

Castellà

Valencià

Anglés

Francés

Si s’aproven les dos primeres avaluacions del curs corrent, es dóna per aprovat el curs suspés.

Si la mitjana del curs acaba amb una nota superior a 4 en Juny, també es considerarà com a recuperada.

Si es considera oportú es faran treballs de reforç que podran determinar l’aprovat o el suspés de l’assignatura a recuperar.

Artístiques

Música

Superació de la matèria en la nota global de juny del curs següent.

Dramatització

Es faran treballs de reforç que podran determinar l’aprovat o el suspens de l’assignatura a recuperar

Educació Física

Si s’aproven les dos primeres avaluacions del curs corrent, es dóna per aprovat el curs suspens. Si es considera oportú es faran treballs de reforç que podran determinar l’aprovat o el suspens de l’assignatura a recuperar

E. Plàstica

Es faran treballs de reforç que podran determinar l’aprovat o el suspens de l’assignatura a recuperar

Ciències

Matemàtiques

C. Naturals (1r)

Es recupera durant el curs següent:

- o dos avaluacions aprovades.

- o amb una nota mitjana superior a 4 en Juny.

C. Naturals (2n)

Tecnologia (1r)

Física i Química (3r)

Biologia i Geologia (3r)

Se’ls donaran uns exercicis durant el primer trimestre o mes de desembre, dels quals es farà una prova extraordinària al mes de Gener.

Tecnologia (3r)

- Si està fent Tecnologia en Quart i aprova, es donarà per aprovat.

- Si no està cursant l’assignatura en Quart, s’aplicarà el criteri de Tecnologia de Primer.

Informàtica

Prova extraordinària de caràcter pràctic al mes de Gener.

Laboratori

Es mana una activitat per a casa i caldrà presentar l’informe en Gener.

Humanístiques

Ciències Socials

Religió

Es recupera durant el curs següent:

- o dos avaluacions aprovades.

- o amb una nota mitjana superior a 4 en Juny.

Educació per a la ciutadania

Fent un treball proposat pel professorat durant el primer trimestre que s’avaluarà en gener.
Subpàgines (23): Mostra-ho tot