ESO: Què és?

L’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA

¿QUÈ ÉS?

Principis generals

1.- La finalitat d’esta etapa consisteix a aconseguir que l’alumnat:

· Adquirisca els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes humanístic, artístic, científic i tecnològic;

· Desenvolupe i consolide hàbits d’estudi i de treball;

· Estiga preparat per a la incorporació als estudis posteriors i per a la inserció laboral;

· Obtinga una formació per a l’exercici dels seus drets i deures en la vida com a ciutadanes i ciutadans.

2.- En l’Educació Secundària Obligatòria es prestarà especial atenció a:

· L’orientació educativa

· L’orientació professional de l’alumnat

3.- L’Educació Secundària Obligatòria s’organitza d’acord amb els principis:

· D’educació comuna

· D’atenció a la diversitat de l’alumnat.

 

Objectius de l’etapa

L’Educació Secundària Obligatòria contribuirà a desenvolupar en els alumnes i les alumnes les capacitats que els permeten:

            a) Assumir responsablement els seus deures, conéixer i exercir els seus drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la solidaritat entre les persones i grups, exercitar-se en el diàleg refermant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i hòmens, com a valors comuns d’una societat plural i preparar-se per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

            b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i en equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de desenrotllament personal.

            c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els estereotips que suposen discriminació entre hòmens i dones, així com qualsevol manifestació de violència contra la dona.

d) Enfortir les seues capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat i en les seues relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre pacíficament els conflictes.

            e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació per a, amb sentit crític, adquirir nous coneixements. Adquirir una preparació bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i la comunicació.

            f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura en distintes disciplines, així com conéixer i aplicar els mètodes per a identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de l’experiència.

            g) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per a aprendre a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

            h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua castellana i en la llengua cooficial de la Comunitat Autònoma, textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i l’estudi de la literatura.

            i) Comprendre i expressar-se en una o més llengües estrangeres de manera apropiada.

            j) Conéixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història pròpies i dels altres, així com el patrimoni artístic i cultural.

k) Conéixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar les diferències, refermar els hàbits d’atenció i salut corporals i incorporar l’educació física i la pràctica de l’esport per a afavorir el            desenvolupament personal i social. Conéixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat en tota la seua diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats amb la salut, el consum, l’atenció dels éssers vius i el medi ambient, contribuint a la seua conservació i millora.

            l) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les distintes manifestacions artístiques, utilitzant diversos mitjans d’expressió i representació.

 

Organització general.

1.- L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria s’organitza en matèries i consta de dos cicles, el primer de tres cursos escolars i el segon d’un. Estos quatre cursos se seguiran ordinàriament  entre els  dotze i els setze anys d’edat.

2.- El segon cicle o quart curs de l’Educació Secundària Obligatòria tindrà un caràcter fonamentalment propedèutic. (Ensenyança preparatòria per a l’estudi d’una disciplina)

 

Competències bàsiques

Les competències bàsiques, com a elements integrants del currículum, són:

· Competència en comunicació lingüística.

· Competència matemàtica i competències bàsiques en Ciència i tecnologia

· Competència digital.

· Competències socials i cíviques.

· Competències de consciència i expressions culturals.

· Competències per a aprendre a aprendre.

· Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor.

 

 Es potenciarà el desenvolupament de les competències Comunicació lingüística, Competència matemàtica i competències bàsiques en Ciència i tecnologia.

En Educació Secundària Obligatòria, sense perjudici del seu tractament específic en algunes de les matèries de cada etapa, la comprensió lectora, l’expressió oral i escrita, la comunicació audiovisual, les Tecnologies de la Informació i la Comunicació, l’empreniment i l’educació cívica i constitucional es treballaran en totes les matèries. 

     

        Avaluacions.

 1. L’avaluació del procés d’aprenentatge de l’alumnat de l’Educació Secundària Obligatòria serà contínua, formativa i integradora.

Quan el progrés d’un alumne o alumna no siga l’adequat, s’establiran mesures de reforç educatiu. Estes mesures s’adoptaran en qualsevol moment del curs, tan prompte com es detecten les dificultats i estaran dirigides a garantir l’adquisició de les competències imprescindibles per a continuar el procés educatiu

L’avaluació dels aprenentatges dels alumnes i les alumnes tindrà un caràcter formatiu i serà un instrument per a la millora tant dels processos d’ensenyança com dels processos d’aprenentatge.

2. Els professors avaluaran tant els aprenentatges de l’alumnat com els processos d’ensenyança i la seua pròpia pràctica docent, per a la qual cosa establiran indicadors d’èxit en les programacions didàctiques.

3. A fi de facilitar als alumnes i les alumnes la recuperació de les matèries amb avaluació negativa, les Administracions educatives regularan les condicions perquè els centres organitzen les mesures oportunes.


Promoció.

 Els alumnes i les alumnes promocionaran de curs quan hagen superat totes les matèries cursades o tinguen avaluació negativa en dos matèries com a màxim, i repetiran curs quan tinguen avaluació negativa en tres o més matèries, o en dos matèries que siguen Llengua Castellana i Literatura, Valencià i Matemàtiques de forma simultània (a l’espera d’indicacions al respecte de la CV).

 De forma excepcional, podrà autoritzar-se la promoció d’un alumne o alumna amb avaluació negativa en tres matèries quan es donen conjuntament les condicions que s’especifiquen en la normativa vigent.

 

Consell orientador

En finalitzar cada curs de l'Educació Secundària Obligatòria s'entregarà als pares, mares o tutors legals de cada alumne o alumna un consell orientador.