4t ESO

    

        

Matèries d'Educació Secundària Obligatòria. LOMCE

       Quart curs

Caràcter orientador. Amb dues opcions:

1.      Itinerari d'ensenyaments acadèmics (Orientat al Batxillerat).

2.      Itinerari d'ensenyaments aplicats (Orientat a la Formació Professional).
Itinerari d'ensenyaments acadèmics


    OBLIGATÒRIES.Troncals generals (4 matèries)


·         geografia i història.

·         Llengua castellana i literatura.

·         Primera llengua estrangera: anglès.

·         Matemàtiques Orientades als ensenyaments  Acadèmics.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

· 

  Educació física. (E)

·         Religió. (E)

·         Llengua valenciana i literatura. (LCA)

·         Tutoria.(LCA)

 

    1. Opció ensenyaments acadèmics.

·         Física i química o Llatí. (Opt. T)

·         Biologia i geologia o Economia. (Opt. T)

·         Optativa 1(E):

·         Optativa 2(E):

    A triar entre: 

   • Música
   • TIC, Cultura científica
   • Educació plàstica visual i audiovisual
   • Segona llengua estrangera: Francès
   • Arts escèniques i dansa.

  


        Itinerari d'ensenyaments aplicats

    2. Opció ensenyaments aplicats.


·         Matemàtiques aplicades.

·         Tecnologia. (Opt. T)

·         Ciències aplicadas a l'activitat professional.  (Opt. T)

·         Optativa 1(E):

·         Optativa 2(E):

    A triar entre: 

   • Música
   • TIC, Cultura científica
   • Educació plàstica visual i audiovisual
   • Segona llengua estrangera: Francès
   • Arts escèniques i dansa.

 

 

    En finalitzar 4t  l’equip docent recomanarà, mitjançant el Consell orientador, l'opció més adequada per a l'alumne/a  de  entre les següents:

·      Repetició de curs.

·      Títulació de Graduat en ESO.

Ø  Continuació a batxillerat de:

o   Ciències.

o   Humanitats i Ciències socials.

o   Arts.

Ø  Continuació a FP.