4t ESO

    

        

Matèries d'Educació Secundària Obligatòria. LOMCE

           Quart curs

Caràcter orientador. Amb dues opcions:

1.      Itinerari d'ensenyaments acadèmics (Orientat al Batxillerat).

2.      Itinerari d'ensenyaments aplicats (Orientat a la Formació Professional).
Itinerari d'ensenyaments acadèmics


    OBLIGATÒRIES.


Troncals generals (4 matèries)

·         geografia i història.

·         Llengua castellana i literatura.

·         Primera llengua estrangera: anglès.

·         Matemàtiques Orientades als ensenyaments  Acadèmics.Troncals d'opció (2 matèries)


    - Opció Ciències: 

            ·         Biologia i geologia.

            ·         Física i química.


    - Opció Humanitats i Ciències Socials:

            ·         Economia.
            ·      
Llatí.

Específica (1 matèria)
·        Educació física. 

Lliure configuració autonòmica (2 matèries
  

·         Valencià: Llengua  i literatura. 

·         Tutoria.Específica obligatòria al nostre centre (1 matèria)

·        Religió. 

  

 


    OPCIONALS

(Triar-ne dues)


     Bloc A: Específiques d'opció 

·      Arts escèniques i dansa..

·     Educació plàstica i visual.
·     Segona llengua estrangera: Francès.
·     Tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).  

     Bloc B: Lliure configuració autonòmica d'opció:
·     Projecte Interdisciplinari
·     Educació plàstica i visual.
·     Tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).
·     Cultura científica

  


        Itinerari d'ensenyaments aplicats

              OBLIGATÒRIES.


Troncals generals (4 matèries)

·         geografia i història.

·         Llengua castellana i literatura.

·         Primera llengua estrangera: anglès.

·         Matemàtiques Orientades als ensenyaments  Aplicats.Troncal d'opció (2 matèries)


·         Tecnologia.

·         Ciències aplicades a l'activitat professional.

Específica (1 matèria)

·        Educació física. 

Lliure configuració autonòmica (2 matèries)
         

·         Valencià: Llengua  i literatura. 

·         Tutoria.Específica obligatòria al nostre centre (1 matèria)

·        Religió. 


   

 OPCIONALS


(Triar-ne dues):


     Bloc A: Específiques d'opció 

·      Arts escèniques i dansa..

·     Educació plàstica i visual.
·     Segona llengua estrangera: Francès.
·     Tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).  

     Bloc B: Lliure configuració autonòmica d'opció:
·     Projecte Interdisciplinari
·     Educació plàstica i visual.
·     Tecnologia de la informació i la comunicació (TIC).
·     Cultura científica

    En finalitzar 4t  l’equip docent recomanarà, mitjançant el Consell orientador, l'opció més adequada per a l'alumne/a  de  entre les següents:

·      Repetició ordinària de curs.

·        Repetició de curs en Programa de Reforç de 4t (Si existeix al centre i si l'alumne/a reuneix els requisits).

·      Títulació de Graduat en ESO.

Ø  Continuació a batxillerat de:

o   Ciències.

o   Humanitats i Ciències socials.

o   Arts.

Ø  Continuació a FP.