3r ESO


Materies d'Educació Secundària Obligatòria. LOMCE

        Tercer curs


    OBLIGATÒRIES.

Troncals generals (5 matèries)

·         Biologia i geologia

·         Física i química.
·         Geografia i història.

·         Llengua castellana i literatura.

·        Primera llengua estrangera: Anglès.

  


Específiques (3 matèries):

·         Educació física.

·         Música

·         Educació plàstica, visual i audiovisual.


Lliure configuració autonòmica (2 matèries):

·         Llengua valenciana i literatura.

·         Tutoria.
 OPCIONALS.


     Troncals d'opció (Triar-ne 1 matèria):

 ·         Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmiques.

 ·         Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats.      Específiques (1 matèria):
             ·         Religió.
      
      Específiques d'opció (Triar-ne 1 matèria):
             ·         Cultura clàssica.
             ·         Tecnologia.
             ·         Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial.
             ·       Segona llengua estrangera: Francès.

Lliure configuració autonòmica d'opció (Triar-ne 1 matèria):


·         Informàtica.

·         Taller d'aprofundiment: Hàbits saludables
·         Projecte Interdisciplinari.
·         Cultura Clàssica.
·         Iniciació a l'Activitat Emprenedora i Empresarial.


En finalitzar 3r  l’equip docent recomanarà, mitjançant el Consell orientador, l'opció més adequada per a l'alumne/a  de entre les següents:

            ·       Repetició ordinaria de Curs.
            ·    
    Repetició de curs en Programa per a la millora de l'aprenentatge i el rendiment de 3r d'ESO (Si existeix al centre i si l'alumne/a reuneix els requsits).

·         Promoció a 4t ESO amb l'opció d'ensenyaments acadèmics (iniciació a Batxillerat). 

·         Promoció a 4t ESO amb l'opció d'ensenyaments aplicats (iniciació a FP).

·     Promoció a  un Programa de Reforç de 4rt d'ESO (Si existeix al centre i si l'alumne/a reuneix els requisits).

·         FPB (edat mínima 15 anys). Els alumnes/as podran obtenir el Títol Professional Bàsic i continuar el seu itinerari a FPGM. També  podran  obtenir el Títol de Graduat en Secundària.