2n ESO


Materies d'Educació Secundària Obligatòria. LOMCE

    Segon Curs

Troncals

·         Llengua castellana i literatura.

·         Ciències socials, geografia i història.

·         Primera llengua estrangera: anglès.

·         Ciències de la naturalesa: física i química.

·         Matemàtiques.

Específiques

·         Educació física.

·         Religió.

·         Música

·         Tecnologia.

·         Educació plàstica i visual.

·         Activitat empresariali empreneduria

Lliure configuració autonòmica

·         Llengua valenciana i literatura.

·         Optativa: (Triar una)

      • Informàtica, 
      • C. Clàssica, 
      • Segona llengua estrangera: Francès.

·         Tutoria.

  

En finalitzar 2n  l'equip docent recomanarà, mitjançant el Consell orientador, l'opció més adequada per a l'alumne/a  de entre les següents:

·         Repetició de curs.

·         3º ESO amb Matemàtiques d'iniciació a Batxillerat i elecció de matèries específiques.

·         3º ESO amb Matemàtiques d'iniciació a  FP i elecció de matèries específiques.

·         FPB, que durarà dos cursos. Els alumnes/as podran obtenir el Títol Professional Bàsic i continuar el seu itinerari a FPGM. També  podran  obtenir el títol de Graduat en Secundària.

·         Si existeix al centre: Programa per a la millora de l'aprenentatge i el rendiment.