2n ESO


Materies d'Educació Secundària Obligatòria. LOMCE

                Segon curs

      

          OBLIGATÒRIES

Troncals generals (5 matèries):

·         Llengua castellana i literatura.

·         Ciències socials, geografia i història.

·         Primera llengua estrangera: anglès.

·         Ciències de la naturalesa: física i química.

·         Matemàtiques.


Específiques (3 matèries):

·         Educació física.

·         Música

·         Tecnologia.

·         Educació plàstica i visual.


Lliure configuració autonòmica:

·         Llengua valenciana i literatura.

·         Tutoria.


          

        OPCIONALS 

      Específiques (1 matèria):

                        ·         Religió.

      Lliure configuració autonòmica (Triar-ne 1):

            ·          Informàtica.

            ·          Cultura Clàsica.

            ·         Taller d'Aprofundiment: laboratori.

            ·       Projecte Interdisciplinar.

         ·       Segona Llengua Extranjera: Francès.            

En finalitzar 2n  l'equip docent recomanarà, mitjançant el Consell orientador, l'opció més adequada per a l'alumne/a  de entre les següents:

·         Repetició de curs.

·        Promoció a 3º ESO amb Matemàtiques orientades als ensenyaments acadèmiques (Batxillerat).

·        Promoció a 3º ESO amb Matemàtiques orientades als ensenyaments aplicats  (FP).

·       Promoció a Programa per a la millora de l'aprenentatge i el rendiment en 3r d'ESO (Si existeix al centre i si l'alumne/a reuneix els requisits).

·        FPB, (Edat mínima 15 anys). Els alumnes/as podran obtenir el Títol Professional Bàsic i continuar el seu itinerari a FPGM. També  podran  obtenir el títol de Graduat en Secundària.